ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446/ zwołuję sesję Rady Miejskiej  w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu  28 marca 2017r. o godz. 9..00 w sali widowiskowej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad
1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
4.Raport z wykonania i efektów realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Bogatynia na lata 2016-2018 za 2016 rok.
- prezentacja multimedialna
- wystąpienia zaproszonych gości
5.Podjęcie uchwał:
5.1. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia za 2017 rok /projekt nr 68.2017/
5.2. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli                 i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Bogatynia oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji /projekt nr 64.2017/
5.3. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego /projekt nr 69.2017/
5.4. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogatynia w 2017 roku /projekt 70.2017/ 
5.5. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok /projekt nr 71.2017//
5.6. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku /projekt nr 67.2017/
5.7. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zbycie nieruchomości zabudowanej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z gminnego zasobu nieruchomości /projekt nr 42.2017/
5.8. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/218/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 44.2017/
5.9. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt 41.2017/
5.10. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zbycie nieruchomości zabudowanej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z gminnego zasobu nieruchomości /projekt nr 65.2017/
5.11. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zbycie nieruchomości zabudowanej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z gminnego zasobu nieruchomości /projekt nr 66.2017/
5.12. w sprawie wyrażenia zgody na najem garażu i odstąpienie obowiązku trybu przetargowego /projekt nr 63.2017
6.Sprawy różne, wolne wnioski.
7.Interpelacje i zapytania.
8.Informacje i komunikaty przewodniczącej.
9.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Dorota Bojakowska