ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  28 marca 2017 roku o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z proponowanym porządkiem obrad:


Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 27 z dnia 23.02.2017 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Bogatynia oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji /projekt nr 64.2017/
4.Projekt Uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego/Projekt nr 69.2017
5.Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia „ Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Bogatynia na rok 2017”/Projekt nr 68.2017
6.Raport z wykonania i efektów realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Bogatynia na lata 2016-2018 za 2016 rok
7.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Filip Barbachowski