ZAWIADOMIENIE
      
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446ze zm. zwołuję sesję Rady Miejskiej  w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 17 maja 2017r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad
1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
4.Stan bezpieczeństwa publicznego, przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego na terenie Gminy Bogatynia.
5.Informacja nt. funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.
6.Podjęcie uchwał:
6.1. w sprawie dokonania zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni powołanej uchwałą Nr VIII/61/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni /projekt nr 74.2017/
6.2. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogatynia, dla uczniów spoza obwodu szkoły /projekt nr 75.2017/
6.3. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli  i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Bogatynia  oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji /projekt nr  78.2017/
6.4. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/261/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru związanego z lokalizacją szklarni w mieście Bogatynia  /projekt nr 76.2017/
6.5. w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016.” /projekt 77.2017/
6.6. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 79.2017/
6.7. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 80.2017/
6.8. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 81.2017/
6.9. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XCI/1167/14 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 24 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 82.2017/
6.10.  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy najmu /projekt nr 83.2017/
6.11. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy najmu /projekt nr 84.2017/
6.12. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy najmu /projekt nr 85.2017/
7. Sprawy różne, wolne wnioski.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Informacje i komunikaty przewodniczącej.
10.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Dorota Bojakowska