Zarządzenie Nr 48.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 23.05.2017r.


w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Budowa chodników, remont dróg oraz przebudowa uzbrojenia podziemnego ulic Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego w Bogatynia


Na podstawie art. 19 ust. 2, w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm. ) oraz § 20 ust. 1 pkt 2 "Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni" Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zarządza, co następuje:

§ 1

W celu sprawnego przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:


1. Dominik Matelski  - Przewodniczący
2. Janusz Michalski  - Z-ca Przewodniczącego
3. Michał Andrzejewski  - Sekretarz Komisji
4. Teresa Morawska  - Członek Komisji
5. Jan Mazurek   - Członek Komisji
6. Marcin Nowakowski  - Członek Komisji


§ 2

Komisja Przetargowa będzie działać zgodnie z zasadami określonymi w Dziale II Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych wprowadzonym Zarządzeniem Nr 54.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16 czerwca 2014 roku.

§ 3

Zadaniem Komisji Przetargowej jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne.

§ 4

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem rozstrzygnięcia postępowania.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.