ZAWIADOMIENIE
      

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm. zwołuję sesję Rady Miejskiej  w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 26 czerwca 2017r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad
1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
4.Sprawozdanie Burmistrza z działalności oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej za II półrocze 2016 roku.
5.Podjęcie uchwał:
5.1. w sprawie nadania nazwy ulicy /projekt nr 87.2017/
5.2. w sprawie nadania nazwy ulicy /projekt nr 88.2017/
5.3. w sprawie ustalenia przebiegu dróg zlokalizowanych na terenie gminy Bogatynia /projekt nr 93.2017/
5.4. w sprawie zaliczenia dróg w gminie Bogatynia do kategorii dróg gminnych /projekt nr 94.2017/
5.5. w sprawie zaliczenia dróg w gminie Bogatynia do kategorii dróg gminnych /projekt nr 95.2017/
6.Sprawy różne, wolne wnioski.
7.Interpelacje i zapytania.
8.Informacje i komunikaty przewodniczącej.
9.Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Dorota Bojakowska