Zarządzenie nr 95/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 16.10.2017 r.
 
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia                  

z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu 
 

Na podstawie art. 8 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zarządza, co następuje:

§1
§1 Zarządzenia nr 32/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 04 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu zmienionego Zarządzeniem nr 38/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 24.04.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu, Zarządzeniem nr 84/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.07.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu, Zarządzeniem nr 138/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 04.12.2015 r. w spawie zmiany Zarządzenia Nr 32/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 4 kwietnia 2014 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 84/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej  i ustalenia jej regulaminu i Zarządzeniem nr 96/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 03.11.2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu otrzymuje brzmienie:

Powołuje Gminną Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną w składzie:

1.      Przewodniczący Komisji –  mgr Artur Bohdanowicz
2.      Wiceprzewodniczący Komisji - mgr inż. Dominik Matelski
3.      Członek Komisji – arch. Grażyna Grajek
4.      Członek Komisji – arch. Urszula Kuncewicz
5.      Członek Komisji – arch. Jacek Godlewski
6.      Członek Komisji – arch. Anna Podworska – Michalak
7.      Członek Komisji – mgr inż. Janusz Michalski

§2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia pozostają bez zmian.
 
§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.