ZAWIADOMIENIE
      
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1875/ zwołuję sesję Rady Miejskiej  w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 14 listopada 2017r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Podjęcie uchwał:
2.1.w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2017 rok /projekt nr 157.2017/
2.2.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2017-2025 /projekt nr 158.2017/
3.Zamknięcie obrad.