ZAWIADOMIENIE
      
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1875/ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.     
Sesja odbędzie się w dniu 7 grudnia 2017r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta  i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad
1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2.Podjęcie uchwał:
2.1.w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i odprowadzanie  ścieków na terenie Miasta i Gminy Bogatynia /projekt nr 176.2017/
3.Zamknięcie obrad.