Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu  29 grudnia 2017r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.


Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji
2.Podjęcie uchwał:
2.1.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2018– 2026 /projekt nr 169.2017/
2.1.1.przedstawienie projektu uchwały
2.1.2.przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały
2.1.3.głosowanie projektu uchwały
2.2.w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2018 rok /projekt nr 170.2017/
2.2.1.przedstawienie projektu uchwały
2.2.2.przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu na 2018 rok  
2.2.3.przedstawienie opinii komisji stałych
2.2.4.dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
2.2.5.głosowanie projektu uchwały
3.Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Dorota Bojakowska