IZO.6220.7.2017.2018.KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Bogatynia, dnia  4.01.2018r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

 

 

      Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1405)  

 

informuję

 

      o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa układu załadunku gipsu z instalacji mokrego odsiarczania spalin (IMOS) bloków 4÷6 na wagony kolejowe w Elektrowni Turów”.    

      Decyzja została wydana na wniosek PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie.

 

      Z treścią podjętej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia przy ul. 1-go Maja 29. Wykaz jest dostępny w dniach urzędowania tj. w poniedziałek w godz. od 730 do 1700 , od wtorku do czwartku w godz. od 730 do 1530  i piątek w godz. od 730 do 1400 .

 

      Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia:

www.bogatynia.pl,  wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia oraz na słupach ogłoszeniowych w pobliżu miejsca realizacji planowanej inwestycji.