ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1875/ zwołuję sesję Rady Miejskiej  w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu  11 kwietnia 2018r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.


Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
4. Podjęcie uchwał:
4.1 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2018 rok /projekt nr 37.2018/
4.2 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2018 – 2028 /projekt nr 38.2018/
4.3 w sprawie podziału środków z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu miasta i gminy Bogatynia /projekt nr 39.2018/
4.4 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/217/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 31.2018/
4.5 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 32.2018/
4.6 w sprawie wyrażenia zgody na najem garażu i odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego /projekt nr 33.2018/
5. Sprawy różne, wolne wnioski.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Informacje i komunikaty przewodniczącego.
8. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Bogatyni

Krystyna Gnacy