ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1875/ zwołuję sesję Rady Miejskiej  w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu  27 kwietnia 2018r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.


Proponowany porządek obrad
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Podjęcie uchwał:
2.1.w sprawie przejęcia od Powiatu Zgorzeleckiego zadania publicznego o charakterze ponadgminnym z zakresu edukacji publicznej /projekt nr 52.2018/
3.Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Peremicki