ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 994/ zwołuję sesję Rady Miejskiej  w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu  15 czerwca 2018r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.


Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
4.Podjęcie uchwały:
4.1 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2018 rok /projekt nr 65.2018/
5. Sprawy różne, wolne wnioski.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Informacje i komunikaty przewodniczącego.
8. Karbonalia 2018 – Uroczyste otwarcie.
9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Peremicki