ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 994/ zwołuję sesję Rady Miejskiej  w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu  29 czerwca 2018r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwał:
2.1 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2018 rok /projekt nr 70.2018/
2.2 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2018 -2028 /projekt nr 71.2018/
2.3 w sprawie podziału środków z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu i gminy Bogatynia /projekt nr 72.2018/
2.4 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienia od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 69.2018/
3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Peremicki