Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 994/ zwołuję sesję Rady Miejskiej  w Bogatyni.Sesja odbędzie się w dniu 30 lipca 2018r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

Proponowany porządek obrad

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Podjęcie uchwał:
2.1 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /74.2018/
2.2 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /75.2018/
2.3 w sprawie zmiany Uchwały nr LXIV/544/17 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 19 października 2017 roku w sprawie przyjęcia na mienie Gminy Bogatynia udziału w gruncie od osób fizycznych /76.2018/
2.4 w sprawie opracowania i przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Bogatynia do zaopiniowania /77.2018/
2.5 w sprawie wprowadzenia zmian w budżetu gminy na 2018 rok /78.2018/
2.6 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2018–2028 /79.2018/
3. Sprawy różne, wolne wnioski.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Informacje i komunikaty przewodniczącego.
6. Zamknięcie obrad

Wiceprzewodniączy Rady Miejskiej w Bogatyni
Jerzy Wiśniewski