Zgorzelec, dnia 3 sierpnia 2018 r.

STAROSTA ZGORZELECKI

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji nr 288/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r.
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1474), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

zawiadamiam

 

że na wniosek z dnia 6 kwietnia 2018 r. (data wpływu do urzędu 10 kwietnia 2018 r.) złożony przez Pana Janusza Dynowskiego działającego w imieniu i na rzecz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia, ul. Ignacego Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, na mocy pełnomocnictwa nr IPI.7011.4.2017.JZ z dnia 16 maja 2018 r., została wydana decyzja nr 288/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:

dla: Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia,
ul. Ignacego Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia

obejmująca:

rozbudowę ulicy Kossaka w zakresie przebudowy ulicy z wpustami drogowymi i budowy sieci kanalizacji deszczowej, chodników, zatok, miejsc postojowych oraz oświetlenia drogowego w Bogatyni, na działkach ewidencyjnych numer: 6/2, 66/1, 6/16, 37/11, 37/17, 37/9, 47/1, 47/3, 48/1, 48/2, 48/3, 6/91, 6/81, 50, 51, 6/93, 6/95, 54/1, 53, 55/5, 6/64, 6/65, 6/66, 6/67, 6/26, 6/60, 6/76, 6/77, 6/85, 6/83, 6/74, 37/14 (obręb ewidencyjny: 022503_4.0002, Bogatynia II; arkusz mapy - 19); oraz działkach nr: 1/51, 1/52, 1/10 (obręb ewidencyjny: 022503_4.0002, Bogatynia II; arkusz mapy - 4); i działce nr: 2 (obręb ewidencyjny: 022503_4.0002, Bogatynia II; arkusz mapy - 17); jednostka ewidencyjna: 022503_4, Bogatynia-miasto.

Z treścią w/w decyzji, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie organu - Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, ul. Bohaterów II AWP 8a, w pokoju nr 311 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30).

Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. STAROSTY

Aleksandra Kołodyńska-Wojciechowska
Dyrektor

Wydziału Budownictwa i Środowiska