ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 994/ zwołuję sesję Rady Miejskiej  w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu  27 sierpnia 2018r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

Proponowany porządek obrad


1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Podjęcie uchwały w sprawie:
2.1wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu /80.2018/
2.2zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Bogatynia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych /81.2018/
3.Informacja Burmistrza w sprawie inwestycji „Budowa otwartego basenu miejskiego”.
4.Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bogatyni

Jerzy Wiśniewski