Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego

Tel: 75 77 25 351, 352

 e-mail: geodeta@bogatynia.pl

 

Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

 1. Opis sprawy

Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wydaje się na wniosek osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

Zaświadczenie wydaje się, jeżeli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa albo osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Zaświadczenie jest wydawane celem przedłożenia w kancelarii notarialnej w sprawach zbycia lub nabycia nieruchomości, urzędzie skarbowym w sprawach skarbowych, banku w celu uzyskania kredytu bądź w innych instytucjach w sprawach leżących w ich kompetencjach.

Aby uzyskać zaświadczenie należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

 1. Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (formularz do pobrania i wypełnienia ).

Wniosek powinien obowiązkowo zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres;
 • oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek poprzez wskazanie numeru ewidencyjnego działki i numeru obrębu oraz adresu (nazwy ulicy i numeru porządkowego);
 • własnoręczny podpis osoby występującej z wnioskiem lub osoby upoważnionej.

Do wniosku należy dołączyć:

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu wydania zaświadczenia;
 • pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) - w przypadku ustanowienia pełnomocnika, wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej.

Wymagane dokumenty należy złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, w godzinach pracy urzędu, albo przesłać pocztą na adres urzędu.

W przypadku braków formalnych w złożonym wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

 1. Opłaty

Za wydanie zaświadczenia oraz za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (od każdego stosunku pełnomocnictwa lub prokury) pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

Zwolnieniu z opłaty skarbowej podlega dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia:

 • poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów;
 • jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu;
 • jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy opłacie skarbowej.

 Opłatę skarbową należy wnieść:

-        w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 1 (parter)

-        na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

 1. Jednostka odpowiedzialna

Wydział˘ Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego

ul. 1 Maja 29, 59-920 Bogatynia, I piętro, pok. Nr 5

tel.  757725351, 757725352 

5.   Sposób i termin załatwienia sprawy

Wydanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia zaświadczenia albo postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę.

Wydanie zaświadczenia następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Dokument może być wysłany pocztą na adres wskazany we wniosku albo odebrany osobiście przez wnioskodawcę lub przez upoważnioną przez niego osobę (o sposobie odbioru dokumentu decyduje wnioskodawca we wniosku).

 1. Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, wniesione za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 1. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) - art. 217-219.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1000)

 1. Informacje dodatkowe

Zaświadczenie nie zawiera szczegółowych informacji o przeznaczeniu terenu oraz dopuszczalnym sposobie jego zabudowy i zagospodarowania. W celu uzyskania szczegółowych informacji zaleca się wystąpienie z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia prowadzi rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących jak również tych, które utraciły moc.