PROJEKT

Uchwała  Nr ……/……..…/14
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia………………..………2014 roku

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 litera „ c” i  litera „d”  oraz pkt 10  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz.594 z późniejszymi zmianami ) art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 – 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2013 roku, poz. 885 ze zm. )  Rada Miejska w Bogatyni uchwala co następuje :

§ 1

Ustala się dochody budżetu na 2015 w łącznej kwocie          141.388.257,00 zł
z tego :
I. Dochody bieżące w kwocie             135.942.520,00 zł
   w tym:
   - środki na finansowanie zadań  z udziałem środków , o których mowa
      w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3ustawy  kwota 39.444,00 zł
jak w załączniku Nr 1.

II. Dochody majątkowe  w kwocie                 5.445.737,00 zł
w tym:
   - środki na finansowanie zadań  z udziałem środków , o których mowa
      w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3ustawy  kwota 417.000,00 zł
jak w załączniku Nr 1.

§ 2

 Ustala się wydatki budżetu na rok   2015 w łącznej
 kwocie      139.416.117,00 zł
I. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną
     kwotę                   129.933.617,00 zł,
jak w załączniku Nr 2
w tym:
1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej  105.611.702,00 zł
    z tego:
    a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia
        bezosobowe        49.399.778,00 zł
jak w załączniku nr 3

    b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
        jednostek budżetowych      56.211.924,00 zł

2. Wydatki na dotacje na zadania bieżące                         10.935.722,00 zł
     z tego:
   a)  dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych  9.963.882,00 zł
  b)  dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 971.800,00 zł,
jak w załączniku nr 4

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych    9.617.834,00 zł
jak w załączniku nr 5

4. Wydatki na obsługę długu publicznego                        3.722.915,00 zł,
z tego:
- wydatki inwestycyjne kwota 9.060,00 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów kwota 422.500,00 zł
jak w załączniku nr 6

II. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną
    kwotę                                                                                       9.482.500,00 zł
   z tego:
1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                      9.482.500,00 zł
jak w załączniku nr 7

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu  w kwocie 1.972.140,00 zł , która zostanie przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości     9.972.140,00 zł
        z tego :
       a) spłaty pożyczek w wysokości   1.532.300,00  zł
       b) spłaty kredytów w wysokości  8.439.840,00  zł,
jak w załączniku nr 8 .

3. Ustala się limit kredytu krótkoterminowego w wysokości  10.000.000,00 zł
    na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z terminem spłaty
    do dnia 31 grudnia 2015 roku.

4. Ustala się limit poręczeń udzielonych przez Burmistrza w 2015 roku
   do wysokości 500.000,00 zł

5. Ustala się limit kredytów długoterminowych zaciągniętych  w 2015 roku
   do wysokości 8.000.000,00 zł

§ 4

1.Tworzy się rezerwę ogólną budżetu         w kwocie  1.371.401,00 zł                                                     
2. Tworzy się rezerwy celowe            w kwocie  701.177,00 zł
    z przeznaczeniem na finansowanie:
a) dokształcanie nauczycieli        80.000,00 zł
b) awanse zawodowe nauczycieli       97.123,00 zł
c) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych  106.545,00 zł
d) fundusz nagród dla dyrektorów placówek
    oświatowych          35.710,00 zł
f) rezerwa na zarządzanie kryzysowe     381.799,00 zł

§ 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań z zakresu administracji
    rządowej   i innych zadań zleconych ustawami , zgodnie
    z załącznikiem nr 9.

2.Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
    i wydatki budżetu  na realizację zadań ujętych w gminnym programie
    profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych oraz gminnym
    programie przeciwdziałania narkomani, zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 6

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów
 i wydatków nimi finansowanych , zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7

1. Ustala się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki
   Komunalnej w Bogatyni , zgodnie z załącznikiem Nr 12

2. Z budżetu udziela się dotacji  przedmiotowej do 1m2 powierzchni użytkowej
    lokali mieszkalnych zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki
     Komunalnej w Bogatyni w kwocie 4.629.000,00 zł

§ 8

1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki do dyspozycji rad sołeckich
    i osiedlowych w wysokości   155.142,00 zł,  zgodnie z planem wydatków
    określonym  jak w załączniku  nr 13 .

2. Wyodrębnia się w budżecie gminy wydatki na programy finansowane
     z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ,
     w wysokości  45.444,00 zł
jak w załączniku Nr 14

§ 9

Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska,  gospodarką odpadami komunalnymi oraz opłatą za korzystanie z przystanków
i wiat zgodnie z załącznikiem Nr 15 i 15a.

§ 10

1.Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do dokonywania zmian
    budżetu w granicach działu wydatków:
    a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków
         bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku
         pracy
    b) polegających na przeniesieniach między rozdziałami planu wydatków
        inwestycyjnych bez zmian zakresu rzeczowego zadań i bez wprowadzania
        nowych zadań inwestycyjnych z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych
        do kwoty 15.000,00 zł

2. W zakresie wykonywania budżetu na 2015 rok upoważnia się Burmistrza Miasta
    i Gminy Bogatynia do :
a) zaciągnięcia  w 2015 roku  kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie
    przejściowego deficytu budżetu którego zadłużenie w trakcie roku nie może
    przekroczyć limitu 10.000.000,00 zł z terminem spłaty do dnia
    31 grudnia 2015 roku.
b) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków
    budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę
    budżetu

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągania
    w 2015 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym
    jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i Gminy Bogatynia
    i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 6.000.000,00 zł

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągnięcia kredytu
    długoterminowego w 2015 roku maksymalnie do kwoty 8.000.000,00 zł

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  i Gminy Bogatynia.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia  2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.