PROJEKT


UCHWAŁA  Nr ……………….
RADY  MIEJSKIEJ  W  BOGATYNI
z dnia…………………2015 roku


w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2016 rok


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 litera „ c” , litera „d”  oraz litera „i”  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz.1515) art. 211, art.212,art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 – 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2013 roku, poz. 885 ze zm. )  Rada Miejska w Bogatyni uchwala co następuje :

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie  164.339.193,00 zł
z tego :
I. Dochody bieżące w kwocie  143.054.193,00 zł
w tym:
- środki na finansowanie zadań  z udziałem środków , o których mowa
  w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3ustawy  kwota 22.400,00 zł
jak w załączniku Nr 1,2.

II. Dochody majątkowe w kwocie  21.285.000,00 zł
- środki na finansowanie zadań  z udziałem środków , o których mowa
  w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3ustawy  kwota  10.185.000,00 zł
jak w załączniku Nr 1,2.


§ 2


 Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej  kwocie 160.599.353,00 zł
z tego:
I. Wydatki bieżące  w kwocie 138.951.353,00 zł,
jak w załączniku Nr 3,3a
z tego:
1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej  112.657.692,00 zł
    z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia
     bezosobowe      51.569.061,00 zł
jak w załączniku nr 3

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
     jednostek budżetowych    61.088.631,00 zł
jak załącznik Nr 3

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych      9.971.790,00 zł
jak w załączniku nr 3

3. Dotacje na zadania bieżące        12.999.302,00 zł
z tego:
 - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 11.664.302,00 zł
 -  dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.335.000,00 zł,
jak w załączniku nr 4

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 
    o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ,         28.000,00 zł
jak w załączniku Nr 5

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji     1.081.880,00 zł
jak w załączniku Nr  6

6. Obsługa długu publicznego                         2.212.689,00 zł
jak w załączniku nr 6

II. Wydatki majątkowe  w kwocie   21.648.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne    21.648.000,00 zł
w tym:
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 2.000.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
   o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwota 12.220.000,00 zł
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań
  inwestycyjnych  kwota 150.000,00 zł
jak w załączniku Nr 7,8.


§ 3


1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę 
    budżetu  w kwocie 3.739.840,00 zł , która zostanie przeznaczona na spłaty 
    kredytów i pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.900.000,00 zł
z tego:
a) kredyt długoterminowy w wysokości      5.900.000,00 zł
b) pożyczka długoterminowa w wysokości 1.000.000,00 zł
jak w załączniku nr 9.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 10.639.840,00 zł
z tego :
  a) spłaty pożyczek w wysokości   1.300.000,00  zł
  b) spłaty kredytów w wysokości   9.339.840,00  zł,
jak w załączniku nr 9.

4. Ustala się limit kredytu krótkoterminowego w wysokości 10.000.000,00 zł
    na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z terminem spłaty
    do dnia 31 grudnia 2016 roku.

5. Ustala się limit poręczeń udzielonych przez Burmistrza w 2016 roku
    do wysokości 500.000,00 zł,

6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych 
    zaciąganych w 2016 roku  do wysokości 6.900.000,00 zł,


§ 4


1.Tworzy się rezerwę ogólną budżetu         w kwocie 1.460.000,00 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe           w kwocie 1.358.937,00 zł
    z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących:
a) dokształcanie nauczycieli      150.081,00 zł
b) awanse zawodowe nauczycieli       95.917,00 zł
c) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych  146.552,00 zł
d) fundusz nagród dla dyrektorów placówek
    oświatowych          39.178,00 zł
e) rezerwa na zarządzanie kryzysowe     418.939,00 zł
f) podwyżki wynagrodzeń dla administracji i obsługi
   w placówkach oświatowych      500.000,00 zł
g) świadczenia rekompensujące – art. 87 ust 2 KN       8.270,00 zł
3. Tworzy się rezerwę na inwestycje
    i zakupy inwestycyjne          w kwocie  2.000.000,00 zł


§ 5


Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań z zakresu administracji
    rządowej   i innych zadań zleconych ustawami
   w wysokości 5.928.138,00 zł, jak w załączniku Nr 10.

2.Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
   i wydatki budżetu  na realizację zadań ujętych w gminnym programie
   profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych oraz gminnym
   programie przeciwdziałania narkomani w wysokości  487.000,00 zł, jak
   w załączniku Nr 11.


§ 6


Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów
 i wydatków nimi finansowanych w wysokości 2.316.684,00 zł, jak w  załączniku Nr 12.
§ 7
1. Ustala się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki
    Komunalnej w Bogatyni , jak w załączniku Nr 13.

2. Z budżetu udziela się dotacji  przedmiotowej do 1m2 powierzchni użytkowej
    lokali mieszkalnych zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki
    Komunalnej w Bogatyni w kwocie 4.480.000,00 zł


§ 8


Wyodrębnia się w budżecie gminy środki do dyspozycji rad sołeckich
i osiedlowych w wysokości 154.704,00 zł,  zgodnie z planem wydatków
określonym  w załączniku  Nr 14.
§ 9
Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska  w wysokości 7.500.000,00 zł oraz opłatą za korzystanie z przystanków i wiat
i gospodarką odpadami w wysokości 3.623.000,00 zł, jak w  załącznik
Nr 15,16.


§ 10

1.Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do dokonywania zmian
   budżetu w granicach działu wydatków:
a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków
    bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku
    pracy

b) polegających na przeniesieniach między rozdziałami planu wydatków
    inwestycyjnych bez zmian zakresu rzeczowego zadań i bez wprowadzania
    nowych zadań inwestycyjnych z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych
    do kwoty 15.000,00 zł

2. W zakresie wykonywania budżetu na 2016 rok upoważnia się Burmistrza  
    Miasta  i Gminy Bogatynia do :

a) zaciągnięcia  w 2016 roku  kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie
    przejściowego deficytu budżetu którego zadłużenie w trakcie roku nie może
    przekroczyć limitu 10.000.000,00 zł z terminem spłaty do dnia
    31 grudnia 2016 roku.
b) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków
    budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę
    budżetu

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągania
    w 2016 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym
    jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i Gminy Bogatynia
    i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 6.000.000,00 zł

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągnięcia kredytu
    długoterminowego i pożyczki  długoterminowej w 2016 roku maksymalnie
    do kwoty 6.900.000,00 zł


§ 11


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  i Gminy Bogatynia.


§ 12


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia  2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.