Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

PETYCJE

Petycje

 

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Przedmiot petycji

Art. 2 ust. 3  

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Art. 3

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Kto może złożyć petycję

Art. 2 ust. 1

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów [...].

Art. 2 ust. 2

Petycja może być złożona w interesie: 1) publicznym; 2) podmiotu wnoszącego petycję; 3) podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

W jakiej formie można wnieść petycje

Art. 4 ust. 1

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Art. 4 ust. 4

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Art. 4 ust. 5

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Co powinna zawierać petycja

Art. 4 ust. 2

Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

Art. 5 ust. 1

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu.

Art. 5 ust. 2

Podmiot, o którym mowa w ust. 1, wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Termin załatwienia petycji

Art. 10 ust. 1

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Art. 10 ust. 3

W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, o którym mowa w ust. 1, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące.

Art. 13 ust. 1

Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Art. 13 ust. 2

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

 

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Data złożenia petycji

Przedmiot petycji

Treść petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie/pisma pośrednie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1.

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

12-04-2016

utworzenie "biblioteczki samorządowca"

petycja

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

brak

odpowiedź

2.

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

15-04-2016

dokonanie analizy problematyki związanej z naruszaniem uczciwej konkurencji dot. efektywności energetycznej

petycja

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

pismo

odpowiedź 

3.

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

23-06-2016

archiwizacja w zasobach Urzędu wniosku petycji wraz z załącznikami

petycja

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

brak

odpowiedź

4.

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach 

26-09-2016 

dokonanie analizy i ocea stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki - pod kątem zachowania standardów otwartości danych  - "danych otwartych"

petycja

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 

brak

odpowiedź

5.

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach 

01-02-2017

publikacja w całości wniosku dot. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

petycja

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 

brak

opublikowano w dniu 23-02-2017

6.

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach 

08-05-2017

przystąpienie do konkursu w ramach programu „Podwórko talentów NIVEA”

petycja

 

 

 

7.

adw. Renata Sutor

 03-04-2019

reforma Wymiaru Sprawiedliwości i innych ważnych kwestii społecznych 

 petycja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

pismo do IZF w zw. z petycją z dnia 15-04-2016 (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Petycja z dnia 23.03.2016r (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
petycja z dnia 21-02-2017 r. (212.6kB) Zapisz dokument  
petycja z dnia 15-04-2016 (295.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
petycja z dnia 12-04-2016 (183.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź na petycję z dnia 23.03.2016r. (30.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedź na pet. z dnia 15-04-2016 (25.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedź na pet. z dnia 12-04-2016 (28.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2016.09.2016.Petycja (222kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2016.09.2016.Petycja.odpowiedz (198.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
petycja 08.05.2017 (590.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Petycja Renata Sutor (505.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Źródło informacji:Magdalena Kutz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Kutz
Data wprowadzenia:2017-05-16 09:20:36
Opublikował:Magdalena Kutz
Data publikacji:2017-05-16 09:36:26
Ostatnia zmiana:2019-04-09 13:42:41
Ilość wyświetleń:3391
Gmina Bogatynia
Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij