PROJEKT


UCHWAŁA Nr …./17
RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI
z dnia ………………


w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2017 rok


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 litera „ c” , litera „d”  oraz litera „i”  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 roku, poz.446 ) art. 211, art.212,art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 – 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2013 roku, poz. 885 ze zm. )  Rada Miejska w Bogatyni uchwala co następuje :


§ 1


Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 168.963.123,00 zł
z tego :
I. Dochody bieżące w kwocie  153.295.623,00 zł
w tym:
- środki na finansowanie zadań  z udziałem środków , o których mowa
  w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3ustawy  kwota 24.000,00 zł
jak w załączniku Nr 1,2.

II. Dochody majątkowe w kwocie  15.667.500,00 zł
- środki na finansowanie zadań  z udziałem środków , o których mowa
  w art. 5 ust 3 pkt lit.a i b ustawy  kwota  5.325.000,00 zł
jak w załączniku Nr 1,2.


§ 2


 Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej  kwocie 163.362.030,00zł
z tego:
I. Wydatki bieżące  w kwocie 142.872.630,00 zł,
jak w załączniku Nr 3,3a
z tego:
1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej  110.434.102,00 zł
    z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia
     bezosobowe      51.634.582,95 zł
jak w załączniku Nr 3
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
     jednostek budżetowych    58.799.519,05 zł
jak załącznik Nr 3
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych      19.598.446,00 zł
jak w załączniku Nr 3
3. Dotacje na zadania bieżące        8.698.000,00 zł
z tego:
 - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 7.515.000,00 zł
 -  dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.183.000,00 zł,
jak w załączniku Nr 4
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 
    o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ,         30.000,00 zł
jak w załączniku Nr 5
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji     1.781.880,00  zł
jak w załączniku Nr  6
6. Obsługa długu publicznego                         2.330.202,00 zł
jak w załączniku Nr 6
II. Wydatki majątkowe  w kwocie   20.489.400,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne    20.489.400,00 zł
w tym:
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 1.000.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
   o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwota 7.000.000,00 zł
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań
  inwestycyjnych  kwota 50.000,00 zł
jak w załączniku Nr 7


§ 3


1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę 
    budżetu  w kwocie 5.601.093,00 zł , która zostanie przeznaczona na spłaty 
    kredytów i pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.800.000,00 zł
z tego:
a) kredyt długoterminowy w wysokości      4.000.000,00 zł
b) pożyczka długoterminowa w wysokości 1.800.000,00 zł
jak w załączniku Nr 8.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 11.401.093,00 zł
z tego :
  a) spłaty pożyczek w wysokości   1.330.000,00  zł
  b) spłaty kredytów w wysokości 10.071.093,00  zł,
jak w załączniku nr 8.
4. Ustala się limit kredytu krótkoterminowego w wysokości 10.000.000,00 zł
    na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z terminem spłaty
    do dnia 31 grudnia 2017 roku.

5. Ustala się limit poręczeń udzielonych przez Burmistrza w 2017 roku
    do wysokości 1.200.000,00 zł,
6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych 
    zaciąganych w 2017 roku  do wysokości 5.800.000,00 zł,


§ 4

1.Tworzy się rezerwę ogólną budżetu         w kwocie 1.209.774,69 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe           w kwocie 1.091.370,00 zł
    z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących:
a) dokształcanie nauczycieli      164.097,00 zł
b) awanse zawodowe nauczycieli       57.227,00 zł
c) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych  194.842,00 zł
d) fundusz nagród dla dyrektorów placówek
    oświatowych          39.549,00 zł
e) rezerwa na zarządzanie kryzysowe     435.655,00 zł
f) podwyżki wynagrodzeń dla administracji i obsługi
   w placówkach oświatowych      200.000,00 zł
3. Tworzy się rezerwę na inwestycje
    i zakupy inwestycyjne          w kwocie  1.000.000,00 zł


§ 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań z zakresu administracji
    rządowej   i innych zadań zleconych ustawami
   w wysokości 16.550.343,00 zł, jak w załączniku Nr 9.
2.Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
   i wydatki budżetu  na realizację zadań ujętych w gminnym programie
   profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych oraz gminnym
   programie przeciwdziałania narkomani w wysokości  530.000,00 zł, jak
   w załączniku Nr 10.


§ 6


Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów
 i wydatków nimi finansowanych w wysokości 2.716.711,50 zł, jak w  załączniku Nr 11.

§ 7


1. Ustala się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki
    Komunalnej w Bogatyni , jak w załączniku Nr 12.
2. Z budżetu udziela się dotacji  przedmiotowej do 1m2 powierzchni użytkowej
    lokali mieszkalnych zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki
    Komunalnej w Bogatyni w kwocie 4.450.000,00 zł


§ 8


Wyodrębnia się w budżecie gminy środki do dyspozycji rad sołeckich
i osiedlowych w wysokości 149.100,00 zł,  zgodnie z planem wydatków
określonym  w załączniku  Nr 13.


§ 9


Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska  w wysokości 7.400.000,00 zł oraz opłatą za korzystanie z przystanków i wiat
i gospodarką odpadami w wysokości 3.619.500,00 zł, jak w  załącznik
 Nr 14,15.


§ 10


1.Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do dokonywania zmian
   budżetu w granicach działu wydatków:
a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków
    bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku
    pracy
b) polegających na przeniesieniach między rozdziałami planu wydatków
    inwestycyjnych bez zmian zakresu rzeczowego zadań i bez wprowadzania
    nowych zadań inwestycyjnych z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych
    do kwoty 20.000,00 zł
2. W zakresie wykonywania budżetu na 2017 rok upoważnia się Burmistrza  
    Miasta  i Gminy Bogatynia do :
a) zaciągnięcia  w 2017 roku  kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie
    przejściowego deficytu budżetu którego zadłużenie w trakcie roku nie może
    przekroczyć limitu 10.000.000,00 zł z terminem spłaty do dnia
    31 grudnia 2017 roku.
b) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków
    budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę
    budżetu
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągania
    w 2017 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym
    jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i Gminy Bogatynia
    i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 6.000.000,00 zł

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągnięcia kredytu
    długoterminowego i pożyczki  długoterminowej w 2017 roku maksymalnie
    do kwoty 5.800.000,00 zł


§ 11


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  i Gminy Bogatynia.


§ 12


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia  2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.