UCHWAŁA  Nr………/18
RADY  MIEJSKIEJ  W  BOGATYNI
z dnia ………………………..
w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2019 rok


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 litera „ c” , litera „d”  oraz litera „i”  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz.994 z późn. zm ) art. 211, art.212,art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 – 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm. )  Rada Miejska w Bogatyni uchwala co następuje :


§ 1


Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 175.396.921,92 zł
z tego :
I. Dochody bieżące w kwocie 158.938.676,02 zł
w tym:
- środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3ustawy  kwota 1.001.072,26 zł, jak w załączniku Nr 1,2.
II. Dochody majątkowe w kwocie 16.458.245,90 zł
- środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy  kwota 12.414.945,90 zł, jak w załączniku Nr 1,2.


§ 2


 Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej  kwocie 175.932.243,92 zł
z tego:
I. Wydatki bieżące w kwocie 149.702.978,15 zł, jak w załączniku Nr 3,3a
z tego:

1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 120.024.590,09 zł
z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe, kwota; 59.367.013,41 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, kwota; 60.657.576,68 zł, jak załącznik Nr 3.


2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  17.356.505,00 zł,
jak w załączniku Nr 3.


3. Dotacje na zadania bieżące                     8.157.970,94 zł
z tego:
 - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 7.374.070,94 zł
 -  dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 783.900,00 zł,
jak w załączniku Nr 4


4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 
    o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ,       1.058.497,12 zł
    jak w załączniku Nr 5


5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji              581.880,00  zł
    jak w załączniku Nr  6

6. Obsługa długu publicznego                             2.341.001,00 zł
    jak w załączniku Nr 6


II. Wydatki majątkowe  w kwocie 26.229.265,77 zł


1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne    26.229.265,77 zł
    w tym:
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 1.528.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwota 20.003.465,77 zł
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań
  inwestycyjnych  kwota 2.139.000,00 zł, jak w załączniku Nr 7.


§ 3


1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu  w kwocie 535.322,00 zł , która zostanie przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8.000.000,00 zł
     z tego:
a) kredyt długoterminowy w wysokości       5.000.000,00 zł
b) pożyczka długoterminowa w wysokości  3.000.000,00 zł
   jak w załączniku Nr 8.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości   7.464.678,00 zł
    z tego :
  a) spłaty pożyczek w wysokości    1.911.425,00 zł
  b) spłaty kredytów w wysokości   5.553.253,00 zł,
  jak w załączniku nr 8.
5. Ustala się limit kredytu krótkoterminowego w wysokości 10.000.000,00 zł
    na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z terminem spłaty do dnia
    31 grudnia 2019 roku.
6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych 
    zaciąganych w 2019 roku  do wysokości 8.000.000,00 zł.


§ 4


1.Tworzy się rezerwę ogólną budżetu         w kwocie 1.097.932,16 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe           w kwocie 1.078.609,76 zł
    z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących:
a) dokształcanie nauczycieli      179.360,09 zł
b) awanse zawodowe nauczycieli       56.929,99 zł
c) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych  346.840,07 zł
d) fundusz nagród dla dyrektorów placówek
    oświatowych          41.972,19 zł
e) rezerwa na zarządzanie kryzysowe     437.065,42 zł
f) świadczenia kompensacyjne art. 87 ust. KN                             11.942,00 zł
3. Tworzy się rezerwę na inwestycje
    i zakupy inwestycyjne              w kwocie  1.528.000,00 zł


§ 5


Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14.660.067,00 zł, jak w załączniku Nr 9.
2.Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki              i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani w wysokości  541.000,00 zł, wydatki w wysokości 541.000,00 zł,  jak  w załączniku Nr 10.

§ 6


Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów  i wydatków nimi finansowanych w wysokości 2.619.043,00 zł, jak w załączniku Nr 11.


§ 7


1. Ustala się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni , jak w załączniku Nr 12.

2. Z budżetu udziela się dotacji  przedmiotowej do 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w kwocie 2.683.447,08 zł.


§ 8


Wyodrębnia się w budżecie gminy środki do dyspozycji rad sołeckich
i osiedlowych w wysokości 154.190,00 zł,  zgodnie z planem wydatków określonym  w załączniku  Nr 13.


§ 9


Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska  w wysokości 1.910.500,00 zł oraz opłatą za korzystanie z przystanków i wiat i gospodarką odpadami w wysokości 4.219.700,00 zł, jak w załącznik Nr 14,15.


§ 10


1.Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) polegających na przeniesieniach między rozdziałami planu wydatków inwestycyjnych bez zmian zakresu rzeczowego zadań i bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych
do kwoty 50.000,00 zł,

c) polegających na przeniesieniach między rozdziałami planu wydatków majątkowych do wydatków bieżących.

2. W zakresie wykonywania budżetu na 2019 rok upoważnia się Burmistrza Miasta  i Gminy Bogatynia do:

a) zaciągnięcia w 2019 roku  kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 10.000.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2019 roku,

b) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągnięcia kredytu długoterminowego i pożyczki  długoterminowej w 2019 roku maksymalnie do kwoty 8.000.000,00 zł.


§ 11


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  i Gminy Bogatynia.


§ 12


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.