UCHWAŁA  Nr………/19
RADY  MIEJSKIEJ  W  BOGATYNI
z dnia ………………………..


w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2020 rok


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 litera „ c” , litera „d”  oraz litera „i”  ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm. ) art. 211, art.212,art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 – 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2019 roku, poz. 869
z późn. zm.) Rada Miejska w Bogatyni uchwala co następuje :


§ 1


Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie   173.859.044,79 zł
z tego :
I. Dochody bieżące w kwocie 170.059.044,79 zł
w tym:
? środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1
pkt 2 i 3 ustawy  kwota 240.218,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2.

II. Dochody majątkowe w kwocie 3.800.000,00 zł

§ 2


 Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej  kwocie   167.335.065,55 zł
z tego:
I. Wydatki bieżące w kwocie 159.475.765,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, 3a
z tego:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 119.253.090,85 zł
z tego:
? wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe -
kwota  61.665.010,96 zł,
? wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych -
kwota  57.588.079,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych      28.929.593,40 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dotacje na zadania bieżące                     10.322.216,64  zł
z tego:
? dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 9.495.716,64 zł,
? dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 826.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy          294.643,22 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji              581.880,00  zł
zgodnie z załącznikiem Nr  6

6. Obsługa długu publicznego                          2.039.357,44 zł
    zgodnie z załącznikiem Nr 6

I. Wydatki majątkowe  w kwocie 7.859.300,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne     7.859.300,00 zł
    w tym:
?  rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 800.000,00 zł
?  dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań
inwestycyjnych  kwota 130.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7.


§ 3


1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 6.523.979,24 zł,  która zostanie przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości   6.523.979,24 zł
z tego :
?  spłaty pożyczek w wysokości     989.563,00 zł
? spłaty kredytów w wysokości 5.534.416,24 zł,
           zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Ustala się limit kredytu krótkoterminowego w wysokości 10.000.000,00 zł
na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z terminem spłaty
do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 4


1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie    1.178.612,71 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie    1.331.234,56 zł
    z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących:
? dokształcanie nauczycieli      153.866,89 zł
? awanse zawodowe nauczycieli       76.497,51 zł
? odprawy emerytalne w placówkach oświatowych   344.795,77 zł
? fundusz nagród dla dyrektorów placówek
oświatowych          44.729,71 zł
? rezerwa na zarządzanie kryzysowe     475.370,86 zł
? pomoc zdrowotna dla nauczycieli                   55.973,82 zł
? rezerwa na realizację programów finansowanych z udziałem
środków UE           180.000,00 zł 

3. Tworzy się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne  w kwocie          800.000,00 zł


§ 5


Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 25.775.645,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 9.

2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu
na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani
w wysokości  600.000,00 zł, wydatki w wysokości 600.000,00 zł,  zgodnie
z załącznikiem Nr 10.

§ 6


Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 2.674.527,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.


§ 7


1. Ustala się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bogatyni , zgodnie z załącznikiem Nr 12.

2. Z budżetu udziela się dotacji  przedmiotowej do 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w kwocie 3.598.221,64 zł.


§ 8


Wyodrębnia się w budżecie gminy fundusz sołecki do dyspozycji rad sołeckich w wysokości 434.012,47 zł, zgodnie z planem wydatków określonym  w załączniku  Nr 13.


§ 9


1. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska  w wysokości 3.850.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14.

2. Wyodrębnia się plan związany z opłatą za korzystanie z przystanków i wiat:
? dochody w wysokości 19.700,00 zł
? wydatki w wysokości  30.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 15.

3. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związany z gospodarką odpadami wysokości 7.250.000,00 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 15.


§ 10

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
a. polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących
w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b. polegających na przeniesieniach między rozdziałami planu wydatków inwestycyjnych bez zmian zakresu rzeczowego zadań i bez wprowadzania,
c. nowych zadań inwestycyjnych z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych do kwoty 50.000,00 zł,

d. polegających na przeniesieniach między rozdziałami planu wydatków majątkowych do wydatków bieżących.

2. W zakresie wykonywania budżetu na 2020 rok upoważnia się Burmistrza Miasta  i Gminy Bogatynia do:
a. zaciągnięcia w 2020 roku  kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 10.000.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2020 roku,

b. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  i Gminy Bogatynia.


§ 12


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1  stycznia  2020 roku
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.