UCHWAŁA  Nr…………./20
RADY  MIEJSKIEJ  W  BOGATYNI
z dnia ……………. 2020 roku
w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2021 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm. ), art. 211, art.212,
art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 – 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869
z późn. zm.) Rada Miejska w Bogatyni uchwala co następuje :

§ 1


Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie   177.329.435,15 zł
z tego :
I. Dochody bieżące w kwocie 166.766.779,15 zł
w tym:
 środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1
pkt 2 i 3 ustawy  kwota 115.322,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2.

II. Dochody majątkowe w kwocie 10.562.656,00 zł

§ 2

 Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej  kwocie   178.592.593,91 zł
z tego:
I. Wydatki bieżące w kwocie 162.974.917,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, 3a
z tego:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 125.763.651,35 zł
z tego:
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe -
kwota  65.288.428,60 zł,
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych -
kwota  60.475.222,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych       26.465.700,31 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dotacje na zadania bieżące                         8.813.848,71 zł
z tego:
 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 8.032.348,71 zł,
 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 601.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy       60.567,33 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5 

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji               633.030,00  zł
zgodnie z załącznikiem Nr  6

6. Obsługa długu publicznego                             1.234.599,77 zł
    zgodnie z załącznikiem Nr 6

II.    Wydatki majątkowe  w kwocie 15.617.676,44 zł
1.   Inwestycje i zakupy inwestycyjne     15.617.676,44 zł
    w tym:
  rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 950.000,00 zł
  dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań
inwestycyjnych  kwota 180.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3


1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie            1.263.158,76 zł,  który zostanie pokryty przychodami budżetu.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.000.000,00 zł z tytułu zaciągniętych   kredytów długoterminowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 5.736.841,24 zł
z tego :
  spłaty pożyczek w wysokości     1.592.433,00 zł
  spłaty kredytów w wysokości     4.144.408,24 zł,
           zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Ustala się limity zobowiązań:
a. z tytułu kredytu krótkoterminowego w  kwocie 10.000.000,00 zł na sfinansowanie
     przejściowego deficytu budżetu z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2021 roku,

b. z tytułu kredytów długoterminowych na sfinansowanie celów określonych w art. 89
    ust. 1 pkt. 2,3,4 ustawy o finansach publicznych,  w kwocie 7.000.000,00 zł.

§ 4


1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie     959.529,15 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie              1.249.879,53 zł
    z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących:
 dokształcanie nauczycieli                                              161.862,04 zł
 awanse zawodowe nauczycieli                                        42.553,80 zł
 odprawy emerytalne w placówkach oświatowych         297.718,24 zł
 fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych  72.845,86 zł
 rezerwa na zarządzanie kryzysowe                                478.893,89 zł
 pomoc zdrowotna dla nauczycieli                                    60.805,69 zł
 rezerwa na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE   35.000,00 zł
 rezerwa na zabezpieczenie wkładu własnego – programy rządowe            100.000,00 zł
3. Tworzy się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie        950.000,00 zł

§ 5


Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 23.357.224,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 9.

2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani
w wysokości 616.000,00 zł, wydatki w wysokości 616.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6


Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 3.043.737,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7


1. Ustala się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bogatyni , zgodnie z załącznikiem Nr 12.

2. Z budżetu udziela się dotacji  przedmiotowej do 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w kwocie 4.008.000,00 zł.

§ 8


Wyodrębnia się w budżecie gminy fundusz sołecki do dyspozycji rad sołeckich w wysokości 479.736,19 zł, zgodnie z planem wydatków określonym  w załączniku  Nr 13.

§ 9


1. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska  w wysokości 1.900.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14.

2. Wyodrębnia się plan związany z opłatą za korzystanie z przystanków i wiat w wysokości 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

3. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związany z gospodarką odpadami wysokości 7.400.000,00 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 10


1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do:

a. dokonywania przeniesień wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia
ze stosunku pracy w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej,
b. dokonywania przeniesień wydatków majątkowych w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem wprowadzania nowych zadań majątkowych,
c. dokonywania przeniesień wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, między wydatkami bieżącymi a majątkowymi.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do:
a. zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, 
    do wysokości 10.000.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2021 roku,
b. zaciągnięcia kredytów długoterminowych na sfinansowanie celów określonych
      w art. 89 ust. 1 pkt. 2,3,4 ustawy o finansach publicznych,  do wysokości
      7.000.000,00 zł.
c. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych 
    na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  i Gminy Bogatynia.

§ 12


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1  stycznia  2021 roku
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.