DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI – aktualizacja marzec 2024 r.

 

Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.bip.bogatynia.pl oraz do strony www.bogatynia.pl.

 

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia

ul. Daszyńskiego 1

59-920 Bogatynia

tel. +48 75 77 25 110

fax. +48 75 77 25 109

@: umig@bogatynia.pl

ePUAP /UMiGBog/skrytka

 

Data publikacji strony internetowej BIP: 2010-12-07

Data ostatniej istotnej aktualizacji BIP: 2021-03-01

Data publikacji strony internetowej Bogatynia: 2021-05-16

Data ostatniej istotnej aktualizacji Bogatynia:  

 

www.bip.bogatynia.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

 

www.bogatynia.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,


Wyłączenia:
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

- filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


Ułatwienia na stronie

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

strona spełnia standard 2.1 Dostępności WCAG:

- możliwość powiększenia czcionki

- możliwość wyświetlania strony w skali szarości

- możliwość wyświetlania w wysokim kontraście

- możliwość wyświetlania strony w negatywnym kontraście

- możliwość wyświetlania strony z lekkim tłem

- podkreślanie odnośników

- zmiana czcionki na bardziej czytelną

- agent głosowy do zamiany tekstu na mowę (aktualnie wtyczka nie działa)

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 28 marca 2024 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Magdalena Kutz

e-mail: magdalena.kutz@bogatynia.pl

Telefon: +48 75 77 25 170

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna i komunikacyjno-informacyjna

 

1. Budynek przy ul. Daszyńskiego 1

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Do wejścia od strony ulicy Daszyńskiego prowadzą schody. Drugie wejście od strony parkingu jest dostępne z poziomu „0”, natomiast do miejsca obsługi interesantów prowadzą dalej schody. 

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabowidzące. Ponadto brak wyposażenia w pochylnie.

Na piętra budynku prowadzą schody. W budynku nie ma windy, brak platform.

Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a i oznaczenia kontrastowe, jest pętla indukcyjna.

Parking znajduję się przed i za urzędem. Parking przed urzędem posiada miejsce wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

2. Budynek przy ul. Daszyńskiego 13

Do budynku prowadzi jedno wejście.

Do wejścia prowadzą schody oraz pochylnia.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabowidzące. Ponadto brak wyposażenia w pętle indukcyjne – pętla przenośna z budynku przy ul. Daszyńskiego 1.

Na piętra budynku prowadzą schody. W budynku nie ma windy, brak platform.

Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Przy budynku nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a i oznaczenia kontrastowe.

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

3. Budynek przy ul. 1 Maja 29

Do budynku prowadzą dwa wejścia.

Do wejść prowadzą schody.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Ponadto brak wyposażenia w pętle indukcyjne – pętla przenośna z budynku przy ul. Daszyńskiego 1.

Na piętra budynku prowadzą schody. W budynku nie ma windy, brak platform.

Toaleta częściowo przystosowana dla osoby z niepełnosprawnością.

Przy budynku nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a i oznaczenia kontrastowe.

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.