Uchwała Nr VI / 46 / 2003
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 25 marca 2003 roku

w sprawie budżetu gminy na rok 2003


Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 i pkt 9 litera „c i d” oraz pkt 10, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) oraz art. 109, art. 112, art. 116, art. 117 ust. 2, art. 124 i art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 rok o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 roku Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) Rada Gminy i Miasta w Bogatyni u c h w a l a, co następuje:


§ 1

I. Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł
w wysokości 91.354.989,00 zł
z tego:
1. Wpływy z podatków i opłat 60.403.855,00 zł
2. Dochody z majątku gminy 3.520.000,00 zł
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8.736.822,00 zł
4. Pozostałe wpływy własne 1.253.438,00 zł
a) wpływy od jednostek budżetowych 786.688,00 zł
b) pozostałe dochody 300.000,00 zł
dochody organów gminy i jednostek budżetowych
(bez wpływów opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu) 166.750,00 zł
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 2.396.673,00 zł
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 107.536,00 zł
7. Dotacje celowe otrzymane z powiatu a zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) 6.000,00 zł
8. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych
na realizację zadań bieżących 30.000,00 zł
9. Subwencje ogólne z budżetu państwa 14.550.665,00 zł
10. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 350.000,00 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik Nr 1 i 2, do niniejszej uchwały.

II. Ustala się wydatki budżetu na rok 2003 w wysokości 92.292.909,00 zł
z tego:
1. Wydatki bieżące 81.559.601,00 zł
w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31.114.610,00 zł
b) dotacje: 4.189.000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 1.923.000,00 zł
a) domy i ośrodki kultury w wysokości 820.000,00 zł
b) biblioteki w wysokości 1.103.000,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej (programy zdrowotne, szkolenia) 2.200.000,00 zł
- dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) 35.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych stowarzyszeniom i fundacjom 31.000,00 zł
c) wydatki na obsługę długu publicznego 2.220.754,00 zł
d) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień 350.000,00 zł
e) wysokośł rocznej wpłaty na zwiększenie subwencji ogólnej 13.926.501,00 zł


2. Wydatki majątkowe 10.733.308,00 zł
z tego:
- na finansowanie inwestycji (zadania inwestycyjne) 10.063.308,00 zł
- aporty 600.000,00 zł
- dotacje na zadania inwestycyjne 70.000,00 zł
(dla samorządu województwa na inwestycje realizowane
na podstawie porozumień)

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2003 w szczegółowości zadań i program inwestycji wieloletnich zawierają załączniki Nr 8 i 8a.

Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w 2003 roku zawiera załącznik Nr 14.


§ 2

I. Ustala się niedobór budżetu w wysokości 937.920,00 zł
Niedobór budżetu, o którym mowa wyżej zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi:
- z kredytów w wysokości 1.000.000,00 zł
- z pożyczek (WFOŚiGW) 4.000.000,00 zł
- z dochodów z prywatyzacji - zbycie akcji 5.000.000,00 zł
1. Ustala się przychody budżetowe w wysokości 10.000.000,00 zł
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 9.062.080,00 zł
z tego:
spłaty pożyczek w wysokości 4.900.000,00 zł
spłaty kredytu w wysokości 4.162.080,00 zł

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia niedoboru określa załącznik Nr 3 oraz Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przychody i wydatki środków specjalnych ustala się w następujących kwotach:
a) przychody w wysokości 2.289.209,00 zł
b) wydatki w wysokości 2.289.209,00 zł
w tym:
wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń 488.405,0 zł

Szczegółowy opis stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 4

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ustala się w wysokości:
a) dochody w wysokości 2.396.673,00 zł
b) wydatki w wysokości 2.396.673,00 zł

Szczegółowy opis stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

II. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ustalono w wysokościach 76.000,00 zł


§ 5

Gminny Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej ustalono w wysokościach:
a) środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2002 rok 1.859.923,00 zł
b) przychody w wysokości 3.350.00,00 zł
c) wydatki w wysokości 5.209.923,00 zł
Zestawienie przychodów i wydatków funduszu przedstawia załącznik Nr 16 do niniejszej uchwały.


§ 6

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki finansowe do dyspozycji rad sołeckich o osiedlowych w wysokości 119.030,00 zł zgodnie z planem finansowym określonym w załączniku Nr 13 do uchwały.


§ 7

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości: 702.050,00 zł
z tego:
a) rezerwa ogólna w wysokości 282.788,00 zł
b) rezerwy celowe w wysokości 419.262,00 zł
z tego:
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli 31.214,00 zł
- dokształcanie nauczycieli 104.044,00 zł
- awanse zawodowe nauczycieli 172.004,00 zł
- środki na ewentualne usuwanie skutków
klęsk żywiołowych 52.000,00 zł
- remonty w placówkach oświatowych 60.000,00 zł


§ 8

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie 31.831.160,00 zł oraz możliwośł jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem Nr 12a.


§ 9

1. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 3.000.000,00 zł. Zaciągnięty kredyt winien został spłacony do 31 grudnia 2003 roku.
3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania pożyczek krótkoterminowych z GFOŚiGW do kwoty 2.400.000,00 zł w przypadku nieterminowej realizacji dochodów z terminem zwrotu do 15 sierpnia 2003r.


§ 10

Ustala się wysokośł zobowiązań które może samodzielnie zaciągnął Burmistrz w kwocie 2.000.00 zł.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bogatynia.


§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.