Uchwała Nr XLII/275/09*
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 04 marca 2009 roku

 w sprawie budżetu gminy na rok 2009

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 litera „c” i litera „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.165, art.173, art. 174, art.175, art. 184, i art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 roku, Nr 25, poz. 150 ze zmianami)

Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1


I .Ustala się dochody budżetu na 2009 w wysokości 138.886.294,00 zł
z tego :
Dochody bieżące 116.856.965,00 zł
z tego:
1. Wpływy z podatków i opłat 68.956.851 ,00 zł
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 19.893.914 ,00 zł
3. Pozostałe wpływy własne 1.913.113,00 zł
w tym: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 400.000,00 zł
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 6.214.642,00 zł
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) 1.890.855,00 zł
6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
( związków gmin ) , powiatów ( związków powiatów) , samorządów
województw pozyskane z innych źródeł 13.304,00 zł
7. Subwencje ogólne z budżetu państwa 15.476.143,00 zł
8. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych 279,00 zł
9. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami 2.497.864,00 zł

Dochody majątkowe 22.029.329,00 zł
z tego:
1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 20.618,00 zł
2. Wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz użytkowania
wieczystego nieruchomości 8.241.800,00 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych sektora finansów publicznych 135.000,00 zł
4. Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin
( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ),
samorządów województw pozyskane z innych źródeł 13.431.911,00 zł
5. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami 200.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.


II. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 152.981.474,99 zł
z tego:
Wydatki bieżące 111.113.096,99 zł
w tym:
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 43.515.436,00 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe 1.354.461,00 zł
3. Dotacje i pomoc finansowa ( bez dotacji na zdania inwestycyjne ) 10.600.836,00 zł
z tego:
- dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury 2.893.806,00 zł
z tego:
a) domy i ośrodki kultury w wysokości 1.637.000,00 zł
b) biblioteki w wysokości 1.256.806,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej (programy zdrowotne, szkolenia ) 2.155.000,00 zł
- dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu
Gospodarki Komunalnej 3.357.000,00 zł
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji 63.000,00 zł
- dotacja na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych 450.000,00 zł
- dotacje dla stowarzyszeń 745.030,00 z
w tym :programy profilaktyki i rozwiązywania problemów
uzależnień 93.000,00 zł
- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego 1.000.000,00 zł
4. wydatki na obsługę długu publicznego ( bez zadań inwestycyjnych
kontynuowanych ) 1.851.749,00 zł
5. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień ( bez dotacji ) 307.000,00 zł
6. wysokość rocznej wpłaty na zwiększenie subwencji ogólnej 10.219.416,00 zł

 

 

 

 

Wydatki majątkowe 41.868.378,00 zł
z tego:
1.Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 39.814.572,00 zł
w tym:
- rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne kwota 350.000,00 zł
- obsługa długu publicznego - odsetki od kredytu - zadania kontynuowane 136.000,00 zł
2.Wydatki majątkowe ( akcje ) 340.000,00 zł
3.Dotacje na zadania inwestycyjne 1.713.806,00 zł

 

Finansowanie wydatków majątkowych w/ n/w źródeł:
- kredyt w kwocie 19.000.000,00 zł
- dotacje w kwocie 13.766.911,00 zł
- środki własne gminy kwota 9.101.467,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

III. Ustala się niedobór budżetu w wysokości 14.095.180,99 zł,
który zostanie sfinansowany przychodami z kredytu długoterminowego

IV. Ustala się:
- przychody budżetu w wysokości 19.000.000,00 zł -
w tym: kwota 1.328.205,01 zł na finansowanie wydatków nie
znajdujących pokrycia w planowanych na 2009 rok dochodach w związku
z ich przeznaczeniem na finansowanie wydatków w 2008 roku

- rozchody budżetu w wysokości 3.576.614,00 zł
z tytułu spłat kredytów i pożyczek z tego :
spłaty pożyczek w wysokości 1.426.613,00 zł
spłaty kredytów w wysokości 2.150.001,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami ustala się w wysokości :
- dochody w wysokości 6.214.642,00 zł
- wydatki w wysokości 6.214.642,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.

2.Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane na 2009 rok ustala
się w następujących wysokościach:
- dochody własne 1.898.982,00 zł
- wydatki 1.898.982,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5

3.Przychody i wydatki zakładu budżetowego ustala się w następujących kwotach:
- przychody wysokości 8.480.100,00 zł
- wydatki w wysokości 8.391.000,00 zł
w tym:
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń. 3.404.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 229.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Wydatki na obsługę długu publicznego ustalono w wysokości 1.987.749,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w 2009 roku , limit wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne i wydatki na programy i projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej określają załączniki Nr 8, 8a i 8b.

6. Wydatki budżetu gminy według działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania
własne i zadania zlecone określa załącznik Nr 9.

7. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki alkoholowej
i rozwiązywania problemów uzależnień ustalono w wysokości 400.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10

8.Wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bezosobowe określa
załącznik Nr 11.


§ 3

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego
w kwocie 34.994.599,00 zł oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie
z załącznikiem nr 12 i 12 a.


§ 4

1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki do dyspozycji rad sołeckich
i osiedlowych w wysokości 113.178,00 zł zgodnie z planem wydatków określonym
w załączniku nr 13.

2. Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w 2009 roku ustalono w wysokości
2.350.592,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.


3. Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości 12.377.642,00 zł , zgodnie
z załącznikiem Nr 15.


§ 5

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustalono w wysokościach :
- przychody w wysokości 7.457.000,00 zł
- wydatki w wysokości 7.457.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 16.


§ 6

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości 2.299.945,99 zł
z tego:
a) rezerwa ogólna w wysokości 766.057,99 zł
b) rezerwy celowe w wysokości 1.533.888,00 zł
z przeznaczeniem na finansowanie:

wydatków bieżących kwota 1.183.888,00 zł
- dokształcanie nauczycieli 136.779,00 zł
- awanse zawodowe nauczycieli i wzrost wynagrodzeń 652.073,00 zł
- odprawy emerytalne w placówkach oświatowych 148.327,00 zł
- fundusz nagród dla dyrektorów placówek
oświatowych 32.538,00 zł
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 164.171,00 zł
- rezerwa na realizację zadań Rad Osiedlowych i Rad
Sołeckich zgodnie z ustawą 50.000,00 zł

wydatków inwestycyjnych kwota 350.000,00 zł
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne nieobjęte limitami wydatków
na wieloletnie programy inwestycyjne


§ 7

1.Upoważnia się Burmistrza do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy
rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.

się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych
w roku budżetowym na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 19.000.000,00 zł
- kredyt długoterminowy

3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w przypadku
nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 6.000.000,00 zł
z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2009 roku.

4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej z GFOŚiGW
maksymalnie do kwoty 5.000.000,00 zł w przypadku nieterminowej realizacji dochodów
z terminem zwrotu do dnia 31 grudnia 2009 roku. Zaciągnięte pożyczki z GFOŚiGW
nie mogą zakłócić realizacji zadań ujętych w planie wydatków GFOŚiGW.

5. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań :
- na finansowanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów
inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii
Europejskiej do wysokości kwot ustalonych w załączniku Nr 8a, 8b,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym
do kwoty 6.000.000,00 zł

6.Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym
gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku następnym jest
niezbędna dla zapewnienie ciągłości działania jednostki i których termin zapłaty upływa
w roku następnym.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.


§ 9

Traci moc Uchwała Nr XL/266/09 Rady Gminy i Miasta z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego i pożyczki krótkoterminowej w GFOŚiGW.


§ 10

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka 

 * budżet gminny na 2009 rok został przyjęty z uwzględnieniem autopoprawki /wersja ostateczna- projekt nr 351/09/ do projektu budżetu

 

 


Budżet Gminy i Miasta w Bogatyni na 2009 rok

Uchwałą Nr XXIX/343/06 z dnia 10 października 2006 roku i Nr IV/17/06 z dnia
20 grudnia 2006 roku Rada Gminy i Miasta w Bogatyni określiła procedurę uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu.

Budżet Miasta i Gminy na 2009 rok został opracowany w oparciu o ustawę
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet Miasta i Gminy w Bogatyni po stronie wydatków budżetowych skonstruowany został w celu zabezpieczenia zadań własnych Gminy w odniesieniu do prognozowanych dochodów Gminy, a także koniecznych rozchodów budżetowych wynikających
z przypadających w 2009 roku rat spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

W skład Gminy i Miasta Bogatynia wchodzi 12 sołectw i 7 osiedli miejskich.
W budżecie wyodrębniono środki finansowe na ich działalność zgodnie z przedstawionymi planami rzeczowo - finansowymi. Środki na realizację zadań Rad Sołeckich i Osiedlowych rozdzielono w/g klucza:
6 zł na 1 mieszkańca wsi
4 zł na 1 mieszkańca w mieście .


Na dzień 30 września 2008 roku Gminie Bogatynia przyporządkowane są
następujące jednostki organizacyjne :

I. Jednostki budżetowe
1.Urząd Miasta i Gminy
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni
3. Straż Miejska w Bogatyni
4. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
5. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
6. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju
8. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie
9. Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni
10. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni
11. Publiczny Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie
12. Zespół Szkół Energetycznych i Ekonomicznych w Bogatyni
13. Integracyjny Ĺťłobek Publiczny Nr 1
14.Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie
15. Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni

16. Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni
17. Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni
18. Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni
19. Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni

II . Instytucje kultury:
1. Bogatyński Ośrodek Kultury w Bogatyni
2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bogatyni

III . Zakłady budżetowe
1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni
( powołany Uchwałą Nr XVIII/148/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
w dniu 29.06.2004r. )

IV. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.

 

Udziały i akcje Gminy i Miasta Bogatynia wg stanu na dzień 30.09.2008 r.

1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Bogatyni
udziały niepieniężne 2.803.150,00 zł
udziały pieniężne 4.813.350,00 zł
ogółem 7.616.500,00 zł

2.Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Bogatyni
udziały niepieniężne 13.545.000,00 zł
udziały pieniężne 5.280.000,00 zł
ogółem 18.825.000,00 zł

3. Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnie SA w Bogatyni
udziały niepieniężne 16.097.533,00 zł
udziały pieniężne 9.395.043,00 zł
ogółem 25.492.576,00 zł

Na podstawie protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (Akt Notarialny - Repertorium A numer 2317/2005 ) obniżono wartość akcji o kwotę 4.350.886,00 zł.

4. Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o w Bogatyni
udziały niepieniężne 4.105.350,00 zł
udziały pieniężne 1.600.000,00 zł
ogółem 5.705.350,00 zł

 

 

 

 

5. Gminny Zarząd Mienia Komunalnego Spółka z o.o. w Bogatyni
udziały niepieniężne 1.000.000,00 zł

 

6. Bogatyńsko - Zgorzelecki Park Przemysłowo - Technologiczny Spółka z o.o.
udziały pieniężne 30.000,00 zł

 

Zobowiązania Gminy wg stanu na 30.09.2008 r. przedstawiają
się następująco :

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek :
stan na 30.09.2008 r stan na 31.12.2008r.
( przewidywany )

a) kredyty ogółem: 62.500,02 zł 8.600.000,00 zł
z tego:
- kredyt zaciągnięty na zagospodarowanie
terenów sportowych prze ZSzP i G
w Porajowie ( 1.000.000,00 ) 62.500,02 zł -

- kredyt długoterminowy ( 8.600.000,00 zł ) 8.600.000,00 zł

b) pożyczki z WFOŚiGW ogółem 9.592.373,00 zł 10.971.213,00 zł
z tego:

- przyłącza ciepłownicze w Bogatyni 15.500,00 zł 15.500,00 zł
( pożyczka w wysokości 93.000,00 zł )

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej 17.400,00 zł 17.400,00 zł
( pożyczka w wysokości 87.000,00 zł )

- wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych 22.320,00 zł 11.160,00 zł
( pożyczka w wysokości 67.000,00 zł )

- modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach:
Sieniawka, Kopaczów, Porajów 158.453,00 zł 158.453,00 zł
( pożyczka w wysokości 778.452,00 zł )

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej,
deszczowej i wody w Markocicach 1.568.700,00 zł 1.568.700,00 zł
( pożyczka w wysokości 2.241.000,00 zł )

- obwodnica Bogatynia -budowa drogi klasy G
w Bogatyni - Etap II ( 300.000,00 zł ) 250.000,00 zł 200.000,00 zł

- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na realizację
zadań inwestycyjnych ( 9.000.000,00 zł ) 7.560.000,00 zł 9.000.000,00 zł

 

- z tytułu udzielonych poręczeń mieniem komunalnym w latach poprzednich
stan na 30.09.2008 r. stan na 31.12.2008r. Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o
w Bogatyni 11.740.898,84 zł 11.740.898,84 zł

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Bogatyni 484.256,00 zł 484.256,00 zł
Razem poręczenia: 12.225.154,84 zł 12.225.154,84

- wymagalne zobowiązania zakładu budżetowego 227.376,72 zł

 

I.WYDATKI BUDĹťETOWE
- główne założenia przyjęte do projektu budżetu na 2009 rok

W oparciu o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2009
do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Bogatynia założono:
- średni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,5% w stosunku do cen
z 2008 roku,
- wynagrodzenia osobowe pracowników we wszystkich jednostkach ustalono w wysokości
limitu wynagrodzeń określonych na rok 2008 z uwzględnieniem zmian zatrudnienia i planu
awansów zawodowych nauczycieli za 2008 rok; w grupie pracowników oświaty
ustala się na 2009 rok dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości średnio do
5 %;premię dla pracowników administracji i obsługi w wysokości średnio do 10 %
- pochodne od wynagrodzeń ustalono wg stawek zgodnych z przepisami prawa
(składka pracodawcy na ubezpieczenia społeczne) oraz 2,45% (składka pracodawcy
na fundusz pracy),
- kwotę 2.539,00 zł przyjęto jako podstawę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych dla pracowników administracji i obsługi, dla nauczycieli jako podstawę
do odpisu przyjęto 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej
ustalonej corocznie w ustawie budżetowej, uwzględniono odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

 

 

Limit wynagrodzeń osobowych jednostek organizacyjnych Gminy ustalono biorąc
za podstawę wynagrodzenia osobowe wypłacone w miesiącu wrześniu 2008 roku. zabezpieczono środki na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich
a także środki na zakończenie zadań kontynuowanych i realizację niezbędnych zadań inwestycyjnych.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo w budżecie podstawowym zabezpieczono środki
w wysokości 2% odpisu od podatku rolnego na wpłatę do Izby Rolniczej, zgodnie z art.35 pkt.7 ustawy z 14.XII.95 ( Dz.U. z 1996r. Nr 1 poz.3 z późn.zm.), współfinansowanie Planu Urządzeniowo Rolnego Gminy Bogatynia oraz na przebudowę infrastruktury technicznej
i zagospodarowania terenu w Porajowie - Etap I.

W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę uwzględnia się środki na promocję projektu na zadanie - budowę rurociągu przesyłowego wody zimnej SUW Zatonie-Sieniawka i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Bogatyni - Etap II , rozbudowę sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków na terenie miasta. Poza tym zabezpieczono środki na dopłatę do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych, opracowanie operatu wodno-prawnego ( piaskownik w Sieniawce ) oraz objęcie akcji w BWiO S.A. w Bogatyni z przeznaczeniem środków na przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dworskiej w Bogatyni.

W dziale Transport i łączność znaczne środki finansowe przeznaczono na:
bieżące utrzymanie dróg i bieżące remonty nawierzchni ulic oraz na znakowanie ulic oraz operaty nazewnictwa ulic, tablice informacyjne i metryki dróg i mostów, aktualizację projektu ruchu drogowego na terenie miasta, środki na zabezpieczenie wiaduktów kolejowych przed obsuwaniem, wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej, określenie nośności i założenie ewidencji dla mostów i kładek w mieście oraz znakowanie ulic podczas imprezy Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki „Karbonalia”. Zabezpieczono także środki na dofinansowanie do transportu lokalnego mieszkańców wsi Wyszków, Wolanów Jasna Góra, komunikację miejską w mieście i gminie wraz z zakupem usług związanych z komunikacją. Wydatki inwestycyjne związane są z: przebudową ulic na terenie gminy, w tym budową obwodnicy Bogatyni, poprawą dostępności między Hradkiem a Bogatynią. Dofinansowane zostaną przebudowy dróg powiatowych oraz remont drogi wojewódzkiej.

W dziale Turystyka - zaplanowano środki na zadania związane z upowszechnianiem turystyki: organizowaniem międzyszkolnych rajdów, wycieczek, konkursów turystyczno-krajoznawczych, budowę ścieżki rowerowych w gminie, koncepcję budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy oraz budowę ścieżek rowerowych wspólnie z Czechami.

 

Dział Gospodarka mieszkaniowa zawiera dotację przedmiotową dla MZGK w Bogatyni , wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami , środki na remonty
i utrzymanie substancji komunalnej, na zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją, umorzenia zaległości czynszowych, dostawę energii cieplnej, elektrycznej i wody do mieszkań komunalnych w Sieniawce, wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków wspólnot mieszkaniowych oraz remonty i profilaktykę budowlaną zabezpieczająca konstrukcję budynków uszkodzonych na wskutek szkód górniczych, dopłatę do czynszów, kaucje do mieszkań podnajmowanych w TBS oraz na usuwanie awarii w sieciach przesyłowych na osiedlu mieszkaniowym w Sieniawce ( budynki przejęte po szpitalu ). Zabezpieczono środki na infrastrukturę i budownictwo mieszkaniowe - budowa mieszkań komunalnych, wykonanie dokumentacji uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne „ Osiedle Pocztowa-Świerczewskiego” uzbrojenie działek budowlanych
o numerze 21/48, 21/47 w rejonie ul. Chopina oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy uzbrojenia podziemnego wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych w Sieniawce.


W dziale Działalność usługowa planuje się środki na opracowania geodezyjne, opracowania projektu zmian zagospodarowania przestrzennego i zakup map.

W dziale Administracja publiczna znajdują się środki na sfinansowanie:
- wydatków związanych z obsługą Rady Gminy,
- wydatków związanych z utrzymaniem jednostki budżetowej UM i G,
- ryczałtów dla przewodniczących rad sołeckich i osiedlowych,
- wydatków bieżących w ramach prowadzonej współpracy
przygranicznej, a także wydatków na promocję gminy oraz na składki
na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy gmina,
- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
- remont budynku urzędu (
- światowe Forum Mediów Polonijnych
- Dni Węgla i Energetyki „ KARBONALIA”
- budowę systemu infrastruktury informatycznej - on- line oraz systemu elektronicznych
usług publicznych e-urzad
- wykonanie dokumentacji na wykonanie zasilania energetycznego
budynku urzędu przy ul. Daszyńskiego 1

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zabezpiecza środki na aktualizację rejestru wyborców w 2009 roku.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zabezpiecza wydatki bieżące związane z utrzymaniem Straży Miejskiej, obrony cywilnej i utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych. Przewidziano również środki na zwiększoną liczbę patroli policji podczas imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta, sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych i nagrody dla policjantów, zakup samochodów bojowych dla OSP, zakup systemów ostrzegania i alarmowania ( zarządzanie kryzysowe ), środki na zakup dwóch motopomp dla OSP, stworzenie platformy wzmocnionych sił do reagowania przeciwpożarowego na pograniczu łużyckim Bogatynia-Zittau..

W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano środki na prowizje dla sołtysów, przejazdy sołtysów, prowizje komornicze, szkolenia pracowników, wpisy na hipotekę , koszty postępowania sądowego oraz zakup usług z zakresu wykonania ekspertyz, opinii i analiz.

W dziale Obsługa długu publicznego znajdują się środki na spłatę odsetek od kredytów
i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne zakończone, odsetki od kredytu obrotowego oraz odsetki od kredytu przewidywanego do zaciągnięcia w 2009 roku na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział Różne rozliczenia zawiera wydatki zaplanowane na wpłaty gmin do budżetu państwa
z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej, wydatki wynikające z obsługi bankowej oraz na rezerwę ogólną i rezerwy celowe.

W dziale Oświata i wychowanie - zabezpieczono środki przeznaczone na utrzymanie gminnych placówek oświatowych (szkół podstawowych, gimnazjalnych, przedszkoli,
stołówek szkolnych i Zespołu Szkół Energetycznych i Ekonomicznych), dowożenie uczniów do szkół oraz utrzymanie samochodu Volkswagen, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych, realizację projektu COMENIUS, dofinansowanie do nauki ucznia niepełnosprawnego, remonty w przedszkolach oraz w zakresie wydatków inwestycyjnych na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5, promocję zadania- wyposażenie pracowni mechatroniczej w Zespole Szkół Energetycznych i Energetycznych w Bogatyni, modernizację sali sportowej przy Zespole Szkół Energetycznych i Ekonomicznych w Bogatyni oraz nagłośnienie w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni.

Dział Ochrona zdrowia - zawiera wydatki przeznaczone na :
- dotacje dla SPZOZ w Bogatyni związane z realizacją programów zdrowotnych i kosztów
podnoszenia kwalifikacji personelu medycznego,
- utrzymanie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii w Bogatyni oraz realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi
uzależnieniami )
- budowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Porajowie
- zakup aparatu rentgenowskiego dla szpitala

 

W dziale Pomoc społeczna środki finansowe przeznaczono na:
- świadczenie usług opiekuńczych,
- zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecznych OPS,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dodatki mieszkaniowe,
- dożywianie dzieci w szkołach,
- zwrot kosztów leczenia podopiecznych OPS nieobjętych ubezpieczeniem społecznym,
- zakup usług związanych z pobytem osób przebywających w DPS
- dożywianie i schronienie osób bezdomnych
- świadczenia rodzinne.
- posiłek dla potrzebujących

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej znajdują się wydatki na utrzymanie żłobka oraz środki na działalność Gminnego Centrum Informacji.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zawarte są wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych i pomoc materialną dla uczniów.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przewidziano środki
na następujące zadania:
- oczyszczanie miasta i gminy ( letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników )
- oświetlenie - Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki „ KARBONALIA”
- bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia,
- składki członkowskie do ZGZZ ( utrzymanie schroniska )
- koszty zużycia energii elektrycznej (oświetlenie ulic, placów itp.)
- utrzymanie targowisk,
- nadzór i konserwacja fontanny w parku im. Jana Pawła II
- oświetlenie ozdobne
- bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej
- bieżące naprawy i konserwacje małej architektury i słupów ogłoszeniowych
- bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw
- wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska
- usunięcie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej na Osiedlu Trzciniec w Bogatyni
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia terenu mieszkaniowego
przy ul. Kossaka-Matejki
- oświetlenie drogi dojazdowej bocznej do przystanku PKS w Krzewinie
- oświetlenie ulicy Nowej w Zatoniu
- wykonanie oświetlenia drogowego przy ul. Górskiej w Jasnej Górze
- dokumentacja na oświetlenie ul. Kolejowej w Porajowie

 

- wykonanie dokumentacji zamiennej dojazdów do zespołu garażowego przy ul. Szpitalnej
oraz ciągów pieszo-jezdnych w obrębie ulic: Boznańskiej, Grottgera i Fałata
- budowa miejsc postojowych przy ul. Fałata i Kościuszki
- odbudowa zdegradowanego obszaru centrum w Bogatyni - Strażnica
- przebudowa chodników i parkingów w ciągu ulicy Słowiańskiej-Styki
- wykonanie nowych placów zabaw na terenie miasta i gminy
- dotację dla Urzędu Marszałkowskiego-środki na opracowanie dokumentacji odbudowy
koryta i murów oporowych rzeki Miedzianki
- objęcie akcji w BWiO SA w Bogatyni - uporządkowanie kanalizacji sanitarnej w rejonie
ulicy Armii Czerwonej i Bojowników

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki przeznaczono na:
- dotacje dla instytucji kultury,
- środki dla rad osiedlowych i sołeckich,
- dotacja na renowację zabytków na terenie gminy
- utrzymanie świetlic wiejskich ( bieżące remonty, zakup gier i wyposażenia, zakup opału,
energia elektryczna) oraz zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w Posadzie
i Bratkowie
- termomodernizację świetlicy wiejskiej w Posadzie
- multifunkcjonalne Centrum Trójstyku Hradek n/Nysą ( Cz ) - Bogatynia ( PL )

Dział Kultura fizyczna i sport zawiera wydatki związane z :
- utrzymaniem obiektów sportowych (boiska i hale sportowe),
- wydatki osobowe i rzeczowe związane z realizacją programu rozwoju kultury
fizycznej w mieście i na wsi .
- dotacją na realizację zadań związanych ze sportem masowym.
- odbudowę kompleksu rekreacyjno-sportowego „ZALEW” wraz z kąpieliskiem
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy boiska sportowego
w Działoszynie
- budowa zespołu boisk sportowych „ ORLIK” przy Domu Kultury w Zatoniu
- wykonanie zasilania szatni LZS w Jasnej Górze

Podział środków budżetowych

I. Ogółem wydatki budżetu Gminy i Miasta ustalono w wysokości 152.981.474,99 zł.
z tego:
1. Wydatki bieżące budżetu wynoszą 111.113.096,99 zł i stanowi to 72,63% wydatków ogółem
zadania zlecone 6.214.642,00 zł co stanowi 4,06% wydatków ogółem
zadania własne 104.898.454,99 zł co stanowi 68,57 % wydatków ogółem

 

2.Wydatki majątkowe 41.868.378,00 zł które stanowią 27,37% wydatków ogółem
z tego:
- wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 39.814.572,00 zł
- środki na objęcie akcji 340.000,00 zł
- dotacja na zadania inwestycyjne 1.713.806,00 zł

II. W budżecie 2009 ustalono niedobór budżetu w wysokości 14.095.180,99 zł
który zostanie pokryty przychodami z kredytów długoterminowych

III. Przychody budżetu przewidziano w wysokości 19.000.000,00 zł tj.
kredyt planowany do zaciągnięcia w 2009 roku na realizację zadań inwestycyjnych
w kwocie 19.000.000,00 zł w tym: kwota 1.328.205,01zł na finansowanie wydatków nie
znajdujących pokrycia w planowanych na 2009 rok dochodach w związku z ich
przeznaczeniem na finansowanie wydatków w 2008 roku.

IV. Rozchody budżetowe stanowić będą kwotę 3.576.614,00 zł i są to spłaty pożyczek
i kredytów.

 

V.Przychody i wydatki GFOŚ i GW na 2009r

Do projektu budżetu na 2009 rok przyjęto przychody GFOŚiGW
w wysokości 7.457.000,00 zł.
Środki przeznacza się na zadania inwestycyjne i bieżące związane z ochroną środowiska tj:
- budowa i odbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Bogatynia
- przebudowa infrastruktury technicznej i zagospodarowanie terenu w Porajowie - Etap IIj
przebudowy dróg i chodników dla miejscowości Porajów
- kanalizacja w Kopaczowie do granicy w Oldrichowie wraz z biologicznymi
oczyszczalniami ścieków - poprawa bezpieczeństwa ekologicznego pogranicza polsko-
czeskiego
- wykonanie zagospodarowania terenu punktu czasowego przechowywania zwierząt
- zakup i montaż kontenera administracyjno- socjalnego na potrzeby punktu czasowego
przechowywania zwierząt
- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą dla Osiedla Zatonie-Trzciniec
w Bogatyni
- wpłata do WFOŚiGW nadwyżki uzyskanej z przychodów za 2008 rok
- zakup stacji „ Psi pakiet”
- leczenie bezpańskich zwierząt, zabiegi ubezpładniające
- znakowanie psów
- odbiór padłych zwierząt i zakup karmy dla zwierząt dziko żyjących i bezpańskich
- cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrołomów
- likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy Bogatynia
- bieżące utrzymanie rowów na terenie miasta i gminy

- wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników „Psi pakiet”
- zbiórka odpadów niebezpiecznych
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie
- nasadzenie drzew i krzewów
- czyszczenie rzeki Miedzianki
- aktualizacja planu gospodarki odpadami i programami ochrony środowiska
- eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej
- remont kanalizacji deszczowej i utrzymanie piaskowników
- utylizacja odpadów zawierających azbest, ekspertyzy
- wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników oraz odpadów wielkogabarytowych
- uporządkowanie i utrzymanie terenów zielonych w pasie granicznym na Styku Trzech Granic

I. Zakłady budżetowe
Uchwałą Nr XVIII/148/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 29 czerwca 2004 r. utworzony został Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Bogatyni. Przedmiot działalności zakładu określa statut. Uchwała w sprawie powołania zakładu określa źródła przychodów, którymi są:
- wpływy z tytułu najmu komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych
- inne dochody uzyskiwane z działalności zakładu
- dotacja z budżetu gminy.

Wysokość stawek dotacji przedmiotowej oraz szczegółowe zasady udzielania dotacji
i rozliczania określają uchwały: Uchwała Nr XIX/156/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXX/259/05 z dnia 21 października 2005 r. Uchwała Nr XXXIII/285/06 z dnia 17 lutego 2006 r., Uchwała Nr XL/357/06
z dnia 26 października 2006 roku oraz Uchwała Nr XV/109/07 z dnia 13 września 2007 roku.

Do zadań Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej należy prowadzenie gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi własnością gminy bądź pozostających w jej zarządzie oraz inne czynności określone w statucie.
Szczegółowy opis przychodów i wydatków stanowi załącznik nr 6.

VII. Dochody własne jednostek budżetowych
Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych:
- Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie
- Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni
- Integracyjny Ĺťłobek Publiczny Nr 1 w Bogatyni
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie
- Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni
- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni
- Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w 2009 roku ustalono w wysokościach:
- dochody własne jednostek w wysokości 1.898.982,00 zł
- wydatki w wysokości 1.898.982,00 zł

Szczegółowy opis przychodów i wydatków stanowi załącznik nr 5.

 

II. DOCHODY BUDĹťETOWE

Przy projektowaniu budżetu na 2009 rok w zakresie szacowania dochodów zastosowano:
1. Uchwałę Nr XXXIX / 343 / 06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10 października 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu.

2. Uchwałę Nr IV/17/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie zmian do uchwały Nr XXXIX / 343 / 06 w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

3. Zarządzenie Nr 101/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2009.

4. Uchwałę nr XXXII/235/08 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.

5. Uchwałę nr XXXII/234/08 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.

6. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r.

7. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na 2008 r.

8. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15 lipca 2008 r. opublikowanym w Monitorze Polskim Nr 54, poz. 486 w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2008 r. wynoszącym 4,2 %.

9. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2008 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 r.

10. Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3101-1/08 z dnia 3 października 2008 r. w sprawie kwot na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.

11. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.KS.3010-13/08 w sprawie wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok.

12. Pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/21/2008 z dnia 10 października 2008 r. oraz Nr ST3/4820/1/2009 z dnia 31 stycznia 2009r. w sprawie: rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009, planowanej na 2009 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2009 r. wysokości wpłaty gmin .

13. Wskaźniki wewnętrzne określające wysokości realnych dochodów roku 2008 stanowiące podstawę algorytmów kalkulacji.

Wpływy z podatków i opłat

1. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, innych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych ustalono w kwocie 55.053.145,00 zł, biorąc pod uwagę strukturę przedmiotów opodatkowania oraz w oparciu o stawki określone w Uchwałą nr XXXII/235/08 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.

2. Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych skalkulowano w wysokości 529.005,00 zł. Kalkulacji dokonano biorąc pod uwagę algorytm kalkulacyjny oparty na wielkości przedmiotów opodatkowania i Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. oraz w oparciu o prowadzoną politykę egzekucyjną na należności w podatku rolnym oraz zwiększonym obrotem gruntami znajdującymi się w obrębach geodezyjnych gminy Bogatynia, biorąc za podstawę areały gruntów do opodatkowania w 2009 r.

3. Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych przyjęto w kwocie 23.446,00 zł. Do kalkulacji kwoty zastosowano algorytm przeliczeniowy oparty na przedmiocie opodatkowania jak i Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2008 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 r.

4. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych ustalono w kwocie 852.351,00 zł, biorąc pod uwagę wysokości stawek podatkowych w poszczególnych kategoriach przedmiotów opodatkowania ustalonych w Uchwale nr XXXII/234/08 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.

5. Dochody budżetowe z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej ustalono w projekcie budżetu w wysokości 68.115,00 zł. Kwotę dochodów w ww. zakresie szacowano na podstawie zwiększonej aktywności gospodarczej podmiotów korzystających z tej formy opodatkowania w analizowanych okresach I, II , III kwartału 2008 r. oraz na podstawie Zarządzenia Nr 101/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie
wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2009.

6. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn określono w wysokości 101.307,00 zł. Realizacja przedmiotowych wpływów na 2009 r. ma związek z weryfikacją danych odnośnie ilości zmian własności w I, II, III kwartale 2008 r. oraz mając na uwadze Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15 lipca 2008 r. opublikowanym w Monitorze Polskim Nr 54, poz. 486 w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2008 r. wynoszącym 4,2 %.

7. Dochody budżetowe z tytułu opłaty skarbowej podwyższono o 3.718,00 zł w stosunku do przewidywanego wykonania w/w opłaty za 2008 rok. i przyjęto w wysokości 92.252,00 zł. Wysokość prognozowanych wpływów na 2009 r. ustalono na podstawie uzyskanych wpłat w okresie I, II, III kwartału 2008 r. z tytułu czynności objętych ww. opłatą oraz kryteriów określonych w Zarządzeniu Nr 101/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2009.

8. Wpływy z opłaty targowej z dwóch targowisk z terenu Miasta i Gminy Bogatynia określono na poziomie 182.782,00 zł, biorąc pod uwagę możliwości rozwoju handlu na targowiskach.

9. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na 2009 rok zostały określone w wysokości 11.352.600,00 zł. Wysokość przewidywanych wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin ze złóż szacowano na podstawie informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża na terenie Gminy Bogatynia przekazywanej kwartalnie gminie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2001 poz. 1773, przez PGE Kopalnię Węgla Brunatnego „TURóW” SA.

10. Dochody z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych na rok 2009 określono w wysokości 683.818,00 zł mając na uwadze dane za I, II, III kwartał 2008 r. oraz kryteria określone w Zarządzeniu Nr 101/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2009.


Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1. Planowany udział gminy Bogatynia w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009 rok przyjęty został do projektu budżetu gminy na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/21/2008 z dnia 10 października 2008 r. oraz Nr ST3/4820/1/2009 z dnia 31 stycznia 2009r. w sprawie: rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009, planowanej na 2009 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2009 r. wysokości wpłaty gmin.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych.
Planowany udział gminy Bogatynia w podatku dochodowym od osób prawnych na 2009 rok założono na podstawie danych dotyczących powstania podmiotów gospodarczych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia oraz szacowanych dochodów z tytułu ich działalności.

Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy

1. Wpływy z usług w placówkach oświatowych i OPS ustalono na poziomie 35.658,00 zł. biorąc pod uwagę dane zawarte w planach finansowych jednostek organizacyjnych gminy sporządzanych w oparciu o Zarządzenie Nr 101/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2009.

Dochody majątkowe

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności szacowano na poziomie 20.618,00 zł. Wysokość prognozowanych wpływów ustalono na podstawie uzyskanych wpłat w okresie I, II, III kwartału 2008 r. z tytułu czynności objętych ww. wpływami.

2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego gruntów ustalono na poziomie 8.241.800,00 zł. Powyższy plan dochodów przyjęto na podstawie informacji o przewidywanej sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy.

3. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z PFOGP kwota 135.000,00 zł.

4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł na ogólną kwotę 13.431.911,00 zł z przeznaczeniem w szczególności na:
- dostarczanie wody- 8.110.000,00 zł, z przeznaczeniem środków na:
rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni ( Etap II 0 kwota 5.110.000,00 zł
( refinansowanie wydatków )
budowa rurociągu przesyłowego wody zimnej SUW Bogatynia-Sieniawka
kwota 3.000.000,00 zł ( refinansowanie wydatków )

- drogi publiczne gminne - 3.635.219,00 zł, środki z przeznaczeniem na poprawę drogi dostępności między miastem Hradek n/Nysa (CZ) a Bogatynią (PL) - Hermanice (CZ) na pograniczu czesko-polskim

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota 1.286.692,00 zł z przeznaczeniem na Multifunkcyjne Centrum Trójstyku Hradek n/Nysą (CZ) - Bogatynia (PL) .

- szkoły zawodowe - 400.000,00 zł z przeznaczeniem środków na wyposażenie pracowni
mechatronicznej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Energetycznych ( refinansowanie
wydatków )

5. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 200.000,00 zł z przeznaczeniem na :
- dofinansowanie zakupu motopomp dla Ochotniczych Staży Pożarnych
kwota 50.000,00 zł
- zakup samochodów bojowych dla OSP kwota 150.000,00 zł.


Dochody organów gminy i jednostek budżetowych

1. Wpływy z opłaty produktowej szacowano na poziomie 500,00 zł. Wysokość prognozowanych wpływów oparto na realizacji przedmiotowych opłat z kwartalnych danych roku 2008 jak i kryteriów określonych w Zarządzeniu Nr 101/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2009.

2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oszacowano na poziomie 290.000,00 zł biorąc pod uwagę ilość zawartych umów.

3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono na poziomie 400.000,00 zł. Przewidywany plan dochodów z ww. tytułu wprowadzono na podstawie informacji przedstawionej przez Wydział Gospodarki Gruntami i Handlu UMiG Bogatynia o wydanych zezwoleniach na sprzedaż alkoholu oraz ich obrotu.

 

 

4. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności nakładane przez Straż Miejską w Bogatyni. Wysokość przewidywanych wpływów z ww. tytułu szacowano na poziomie 30.000,00 zł. W planowaniu wysokości wpływów uwzględniono ściągalność mandatów przez Straż Miejską.

5. Wpływy za wydane koncesje i licencje 4.065,00 zł - opłaty za zezwolenia na zarobkowy przewóz osób taksówką.

6. Wpływy z rożnych opłat ( w tym opłata stała wnoszona z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli, żłobków i świetlic szkolnych ) planowane są w wysokości 579.815,00 zł. Szacowania dochodów dokonano na podstawie złożonych planów finansowych jednostek budżetowych.

7. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości 412.375,00 zł. na podstawie zawartych umów.

8. Odsetki od rachunków bankowych 150.000,00 zł. Wysokość planowanych wpływów z powyżej kategorii przyjęto w oparciu o prognozowane wpływy w 2008 r.

9. Wpływy z różnych dochodów na łączna kwotę 2.500,00 zł w szczególności:
- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne kwota 2.500,00 zł.

10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 8.200,00 zł z przeznaczeniem na :
- 5 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 3.000,00 zł
przez Urzędy Wojewódzkie
- średnio 50 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
5.000,00 zł, świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 200,00 zł.


Subwencje ogólne z budżetu państwa

1. Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 rok dla gminy Bogatynia przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/21/2008 z dnia 10 października 2008 r. oraz Nr ST3/4820/1/2009 z dnia 31 stycznia 2009r. w sprawie rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009, planowanej na 2009 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2009 r. wysokości wpłaty gmin w wysokości 15.127.210,00 zł.
Na 2009 r. przewidziano także dla gminy część równoważącą subwencję ogólną w kwocie 348.933,00 zł.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
( związkom gmin )ustawami
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.KS.3010-13/08 w sprawie wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok oraz Pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3101-1/08 z dnia 3 października 2008 r. w sprawie kwot na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.

2. Na łączną kwotę 6.214.642,00 zł składają się:
- administracja publiczna, - 118.494,00 zł
- prowadzenie rejestrów wyborców - 4.148,00 zł
- zadania związane z obroną cywilną - 1.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 5.305.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 69.000,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 661.000,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 56.000,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin ( związków gmin ) w wysokości 1.890.855,00 zł.
z tego:
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania pracowników młodocianych
- 26.055,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 1.096.000,00 zł
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej - 367.800,00 zł
- dożywianie dzieci i realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” - 401.000,00 zł.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw pozyskane z innych źródeł w wysokości 13.304,00 zł
z tego:
- realizacja projektu COMENIUS - 13.304,00 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 279,00 zł
z tego:
- dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego ( dotacja z PFRON )
kwota 279,00 zł

Z kwoty zaplanowanych dochodów budżetowych na 2009 rok
ogółem w wysokości 138.886.294,00 zł przypada na :


1. Dochody z podatków i opłat 68.956.851,00
2. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 19.893.914,00
3. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy 35.658,00
4. Dochody majątkowe 22.029.329,00
5. Dochody organów gminy i jednostek budżetowych
w tym : zezwolenia na sprzedaż
alkoholu 400.000,00 zł 1.877.455,00
6. Subwencje ogólne z budżetu państwa
( subwencja oświatowa i rekompensująca ) 15.476.143,00
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami 6.214.642,00
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) 1.890.855,00
9. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących 2.497864,00
10. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw pozyskane z innych źródeł 13.304,00
11. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
279,00

Planowane dochody budżetowe na 2009 rok w wysokości 138.886.294,00 zł ogółem w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 rok stanowią 120,69%.

 

 


Budżet Gminy i Miasta w Bogatyni na 2009 rok
zawiera następujące załączniki do Uchwały Nr XLII/275/09 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 04.03.2009r.

1. Dochody budżetowe na 2009 rok wg źródeł w szczegółowości
działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowych załącznik nr 1

2. Budżet Gminy i Miasta w Bogatyni na 2009 rok w układzie
działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej załącznik nr 2

3. Przychody i wydatki zakładów budżetowych
na 2009 rok załącznik nr 3

4. Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej na 2009 rok załącznik nr 4

5. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki
nimi finansowane na 2009 rok załącznik nr 5

6. Przychody i wydatki zakładów budżetowych
na 2009 rok załącznik nr 6

7. Wydatki na obsługę długu publicznego w 2009 roku załącznik nr 7

8. Plan inwestycji finansowanych z budżetu podstawowego
w 2009 roku załącznik nr 8

9. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne załącznik nr 8a

10. Wydatki na programy i projekty współfinansowane
ze środków Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności
- zadania inwestycyjne załącznik Nr 8b

11.Wydatki budżetu Gminy i Miasta na 2009 rok wg
działów klasyfikacji budżetowej załącznik nr 9

12.Dochody i wydatki na rok 2009 związane z programem
„ Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
załącznik nr 10

13.Zestawienia zatrudnienia oraz wynagrodzeń i pochodnych
od wynagrodzeń oraz wydatków bezosobowych
w jednostkach organizacyjnych gminy na 2009r załącznik nr 11


14. Prognoza długu publicznego gminy i miasta Bogatynia na lata
2009 do 2015 roku załącznik nr 12

15.Wykaz pożyczek , kredytów oraz poręczeń udzielonych
przez Gminę Bogatynia załącznik nr 12 a

16.Plan wydatków realizowany przez Rady Osiedlowe i
Rady Sołeckie na 2009 rok załącznik nr 13

17.Wykaz remontów z udziałem środków budżetowych załącznik nr 14

18.Wykaz jednostek otrzymujących dotację z budżetu Gminy
w 2009r załącznik nr 15

19. Szczegółowy plan zadań realizowanych z GFOŚiGW
w 2009 roku załącznik nr 16

20. Część opisowa - wydatki budżetowe w poszczególnych
działach i rozdziałach na 2009 rok z załącznikami :

a) zestawienie wydatków szkół i przedszkoli na rok 2009 - załączniki 01 a do 01g
b) struktura procentowa dochodów wg ważniejszych źródeł i
wydatków budżetowych wg działów - załącznik nr 02