UCHWAŁA NR LXII/372/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 29 stycznia 2010 roku


w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2010 rok


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 litera „ c” i litera „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.166 art. 184 ust 1 pkt 7, 8 i 10, art. 169, art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 , poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz. 1241), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 - 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz. 1240) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 roku, Nr 25, poz. 150 ze zmianami) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na 2010 w łącznej kwocie 136.059.577,00 zł
z tego :
1.Dochody bieżące w kwocie 118.890.083,00 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 17.169.494,00 zł
jak w załączniku Nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 136.491.235,00 zł
1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną
kwotę 110.029.595,00 zł,
jak w załączniku Nr 2
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 88.697.033,00 zł
z tego:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia
bezosobowe 45.138.123,00 zł,
jak w załączniku nr 3
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych 43.558.910,00 zł
2). Wydatki na dotacje na zadania bieżące 9.361.500,00 zł
z tego:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 8.040.000,00 zł
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.321.500,00 zł,
jak w załączniku nr 4
3). Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.858.536,00 zł
jak w załączniku nr 5
4). Wydatki na obsługę długu publicznego 2.112.526,00 zł,
jak w załączniku nr 6


2.Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną
kwotę 26.461.640,00 zł
z tego:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 24.326.640,00 zł
w tym:
-wydatki inwestycyjne na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej
w kwocie 5.416.659,00 zł
2) dotacje na zadania inwestycyjne 635.000,00 zł
3) udziały pieniężne 1.500.000,00 zł
jak w załączniku nr 7

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu
w kwocie 431.658,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z zaciągniętego kredytu i środków pozostałych na rachunku GFOŚiGW
na dzień 31.12.2009r.

2 Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.180.758,00 zł
z tego:
- kredyt w wysokości 6.000,000 ,00 zł
- środki z rachunku GFOŚiGW 180.758,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 5.749.100,00 zł
z tego :
- spłaty pożyczek w wysokości 1.224.100,00 zł
- spłaty kredytów w wysokości 4.525.000,00 zł,
jak w załączniku nr 8 .

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w 2010 roku
w wysokości 6.000.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu i na spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 4

1.Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 631.000,00 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 924.299,00 zł
a) dokształcanie nauczycieli 120.000,00 zł
b) awanse zawodowe nauczycieli 104.470,00 zł
c) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych 100.000,00 zł
d) fundusz nagród dla dyrektorów placówek
oświatowych 34.829,00 zł
e) rezerwa na zarządzanie kryzysowe 165.000,00 zł
f) rezerwa na oświatę 400.000,00 zł

§ 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami , zgodnie
z załącznikiem nr 9.

2.Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym
programie przeciwdziałania narkomani, zgodnie z załącznikiem nr 10

3.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
w kwocie 1.186.046,00 zł.

§ 6

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych , zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7

1. Ustala się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Bogatyni , zgodnie z załącznikiem Nr 12

2. Z budżetu udziela się dotację dla Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Bogatyni w kwocie 3.450.000,00 zł
z tego:
1) dotacja przedmiotowa do 1m2 powierzchni użytkowej lokali
mieszkalnych zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
w Bogatyni w wysokości 3.250.000,00 zł
2) dotacja na zakupy środków trwałych w wysokości 200.000,00 zł,

§ 8

1.Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie
z załącznikiem nr 13.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków
funduszy strukturalnych i fundusz spójności, zgodnie z załącznikiem nr 14

§ 9
Przyjmuje się przedłożoną przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia prognozę kwoty długu Gminy i Miasta Bogatynia na lata 2009-2018,
jak w załączniku Nr 15 i 15a

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki do dyspozycji rad sołeckich
i osiedlowych w wysokości 163.000,00 zł zgodnie z planem wydatków
określonym jak w załączniku nr 16 .

§ 11

Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 12

1.Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do dokonywania zmian
budżetu w granicach działu wydatków polegających na przesunięciach
między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków
na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

2. W zakresie wykonywania budżetu na 2010 rok upoważnia się Burmistrza
Miasta i Gminy Bogatynia do lokowania w trakcie realizacji budżetu
czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach
niż bank prowadzący obsługę budżetu

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągania
w 2010 roku zobowiązań :
1) na finansowanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich
programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych
dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej do wysokości kwot
ustalonych w załączniku nr 13
2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania Miasta i Gminy Bogatynia i których termin
zapłaty upływa w roku następny do kwoty 6.000.000,00 zł

§ 13
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka