Uchwała  Nr VII/46/11
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 31 stycznia 2011 roku

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2011 rok

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 litera „ c” i litera „d” oraz pkt 10  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 ze zmianami) art. 211 ust, 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 – 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157 poz. 1240) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z  2008 roku, Nr 25, poz. 150 ze zmianami )

uchwala co następuje :

§ 1


Ustala się dochody budżetu na 2011 w łącznej kwocie 157.376.827,00 zł
z tego
1.Dochody bieżące w kwocie 128.756.294 ,00 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 28.620.533 ,00 zł
jak w załączniku Nr 1.


§ 2


 Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej
 kwocie  166.727.727,00 zł
I. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną
     kwotę 118.661.899,00 zł,
jak w załączniku Nr 2
w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 98.088.500,00 zł
    z tego:


    a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia
        bezosobowe 46.140.463,00 zł,
jak w załączniku nr 3

    b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
        jednostek budżetowych 51.948.037,00 zł

2). Wydatki na dotacje na zadania bieżące  8.919.500,00 zł
     z tego:
   - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych  7.979.500,00 zł
  - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 940.000,00 zł,
jak w załączniku nr 4

3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.025.645,00 zł
jak w załączniku nr 5

4) Wydatki na obsługę długu publicznego 1.609.126,00 zł,
 jak w załączniku nr 6

5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
   o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej
   z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  19.128,00 zł


II. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną
    kwotę 48.065.828,00 zł
   z tego:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 48.065.828,00 zł
      w tym:
   -wydatki inwestycyjne na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej
     w kwocie 4.927.200,00 zł
   - rezerwa  na zadania inwestycyjne w kwocie 350.000,00 zł


§ 3


1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu
    w kwocie 9.350.900,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 
    z zaciągniętego kredytu.


2 Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie  15.000.000, 00 zł
     z tego:
- kredyt w wysokości 15.000,000 ,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 5.649.100,00 zł
        z tego :
       - spłaty pożyczek w wysokości 1.124.100,00  zł
       - spłaty kredytów w wysokości 4.525.000,00  zł,
jak w załączniku nr 8 .

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych
    zaciągniętych w 2011 roku  w wysokości  15.000.000,00 zł

5. Ustala się limit kredytu krótkoterminowego w wysokości 5.000.000,00 zł
    na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z terminem spłaty
    do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 4


1.Tworzy się rezerwę ogólną budżetu  w kwocie    630.462,00 zł                                                     
2. Tworzy się rezerwy celowe  w kwocie 1.115.847,00 zł
    z przeznaczeniem na finansowanie:
-  wydatków bieżących kwota 765.847,00 zł
a) dokształcanie nauczycieli 159.895,00 zł
b) awanse zawodowe nauczycieli  165.434,00 zł
c) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych 38.414,00 zł
d) fundusz nagród dla dyrektorów placówek
    oświatowych  37.586,00 zł
e) rezerwa na zarządzanie kryzysowe 364.518,00 zł

- wydatków inwestycyjnych kwota 350.000,00 zł


§ 5


Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań z zakresu administracji
    rządowej   i innych zadań zleconych ustawami , zgodnie
    z załącznikiem nr 9.


2.Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
    i wydatki budżetu  na realizację zadań ujętych w gminnym programie
    profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych oraz gminnym
    programie przeciwdziałania narkomani, zgodnie z załącznikiem nr 10

3.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
   umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
   w kwocie 604.576,00 zł.


§ 6


Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów
 i wydatków nimi finansowanych , zgodnie z załącznikiem nr 11.


§ 7


1. Ustala się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki
   Komunalnej w Bogatyni , zgodnie z załącznikiem Nr 12

2. Z budżetu udziela się dotacji  przedmiotowej do 1m2 powierzchni użytkowej
    lokali mieszkalnych zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki
     Komunalnej w Bogatyni w kwocie 3.170.000,00 zł


§ 8


Wyodrębnia się w budżecie gminy środki do dyspozycji rad sołeckich
i osiedlowych w wysokości   162.214,00 zł, zgodnie z planem wydatków
 określonym  jak w załączniku  nr 13 .

§ 9


Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 14.


§ 10


1.Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do dokonywania zmian
    budżetu w granicach działu wydatków:
    a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków
         bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku
         pracy
      b) polegających na przeniesieniach między rozdziałami planu wydatków
          inwestycyjnych

2. W zakresie wykonania budżetu na 2011 rok upoważnia się Burmistrza Miasta
    i Gminy Bogatynia do :
1) zaciągnięcia  w 2011 roku  kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie
    przejściowego deficytu budżetu którego zadłużenie w trakcie roku nie może
    przekroczyć limitu 5.000.000,00 zł z terminem spłaty do dnia
    31 grudnia 2011 roku.
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków
    budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę
    budżetu

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągania
    w 2011 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym
    jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i Gminy Bogatynia
    i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 7.000.000,00 zł
 
§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  i Gminy w Bogatyni.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia  2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
 
Patryk Stefaniak