PROJEKT
Uchwała Nr ……/08
Rady Gminy i Miasta
w Bogatyni
z dnia………………2008 roku
w sprawie budżetu gminy na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 litera „ c” i litera „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. art.165, art.173, art. 174, art.175, art. 184, i art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 , poz. 2104 ze zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity: Dz.U. z 2006 roku, Nr 129, poz.902 ze zm. )

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala co następuje :

§ 1


I .Ustala się dochody budżetu na 2008 w wysokości 140.126.145,00 zł
z tego :
Dochody bieżące 111.665.080,00 zł
z tego:
1. Wpływy z podatków i opłat 64.778.009 ,00 zł
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 19.974.279 ,00 zł
3. Pozostałe wpływy własne 2.257.633,00 zł
w tym: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 330.000,00 zł
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 5.858.460,00 zł
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) 2.085.585,00 zł
6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ),
samorządów województw pozyskane z innych źródeł 3.000.000,00 zł
7. Subwencje ogólne z budżetu państwa 13.711.114,00 zł


Dochody majątkowe 28.461.065,00 zł
z tego:
1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 5.601,00 zł
2. Wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz użytkowania
wieczystego nieruchomości 4.500.000,00 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych sektora finansów publicznych 300.000,00 zł
4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ),
samorządów województw pozyskane z innych źródeł 23.655.464,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.


II. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 147.170.760,00 zł
z tego:
Wydatki bieżące 99.048.610,00 zł
w tym:
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40.150.279,00 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe 1.093.984,00 zł
3. Dotacje i pomoc finansowa ( bez dotacji na zdania inwestycyjne ) 8.139.880,00 zł
z tego:
- dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury 2.655.550,00 zł
z tego:
a) domy i ośrodki kultury w wysokości 1.388.300,00 zł
b) biblioteki w wysokości 1.267.250,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej (programy zdrowotne, szkolenia ) 1.600.000,00 zł
- dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu
Gospodarki Komunalnej 2.900.000,00 zł
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji 63.000,00 zł
- dotacja na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych 400.000,00 zł
- dotacje dla stowarzyszeń 521.330,00 zł
4. wydatki na obsługę długu publicznego 437.692,00 zł
5. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień 330.000,00 zł
6. wysokość rocznej wpłaty na zwiększenie subwencji ogólnej 11.697.265,00 zł


Wydatki majątkowe 48.122.150,00 zł
z tego:
1.Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 45.278.400,00 zł
w tym: rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 300.000,00 zł
w/g niżej wymienionych źródeł finansowania:
- pożyczki w kwocie 6.600.000,00 zł
- kredyt w kwocie 5.600.000,00 zł
- dotacje w kwocie 20.955.464,00 zł
- środki własne gminy kwota 12.122.936.,00 zł
2.Wydatki majątkowe ( udziały i akcje ) 2.190.000,00 zł
3.Dotacje na zadania inwestycyjne 613.750,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.


III. Ustala się niedobór budżetu w wysokości 7.044.615,00 zł
który zostanie sfinansowany przychodami z pożyczki i kredytu długoterminowego.


§ 2


1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami ustala się w wysokości :
- dochody w wysokości 5.858.460,00 zł
- wydatki w wysokości 5.858.460,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.


2.Przychody i wydatki zakładu budżetowego ustala się w następujących kwotach:
- stan środków obrotowych na początek roku w wysokości 478.200,00 zł
- przychody wysokości 7.810.000,00 zł
- wydatki w wysokości 7.810.0000,00 zł
w tym:
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń. 3.370.000,00 zł
- stan środków obrotowych na koniec roku w wysokości 478.200 ,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.


3.Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane na 2008 rok ustala
się w następujących wysokościach:
- dochody własne 1.676.442,00 zł
- wydatki 1.676.442,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5


4. Wydatki na obsługę długu publicznego ustalono w wysokości 437.692,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

5. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki alkoholowej
i rozwiązywania problemów uzależnień ustalono w wysokości 330.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7

6. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w 2008 roku , limit wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne i wydatki na programy i projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej określają załączniki Nr 8, 8a i 8b.

7. Wydatki budżetu gminy według działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania
własne i zadania zlecone określa załącznik Nr 9.


§ 3


Ustala się przychody budżetu w wysokości 12.200.000,00 zł
z tego:
- pożyczki w wysokości 6.600.000,00 zł
- kredyt w wysokości 5.600.000,00 zł

oraz rozchody budżetu w wysokości 5.155.385,00 zł
z tego :
- spłaty pożyczek w wysokości 3.107.760,00 zł
- spłaty kredytów w wysokości 2.047.625,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10.


§ 4


Wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bezosobowe określa
załącznik Nr 11.


§ 5


Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego
w kwocie 14.121.212,00 zł oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie
z załącznikiem nr 12 i 12a.


§ 6


1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki do dyspozycji rad sołeckich
i osiedlowych w wysokości 113.112,00 zł zgodnie z planem wydatków określonym
w załączniku nr 13.

2. Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w 2008 roku ustalono w wysokości
2.599.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.


3. Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości 8.793.630,00 zł , zgodnie
z załącznikiem Nr 15.


§ 7


Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustalono w wysokościach :
- przychody w wysokości 5.552.000,00 zł
- wydatki w wysokości 5.552.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 16.


§ 8


Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości 1.792.585,00 zł
z tego:
a) rezerwa ogólna w wysokości 828.493,00 zł
b) rezerwy celowe w wysokości 964.092,00 zł
z przeznaczeniem na finansowanie:
wydatków bieżących kwota 664.092,00 zł
- dokształcanie nauczycieli 122.508,00 zł
- awanse zawodowe nauczycieli 157.841,00 zł
- odprawy emerytalne w placówkach oświatowych 252.441,00 zł
- fundusz nagród dla dyrektorów placówek
oświatowych 28.951,00 zł
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 102.351,00 zł
wydatków inwestycyjnych kwota 300.000,00 zł
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

§ 9


1.Upoważnia się Burmistrza do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy
rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych
w roku budżetowym na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
w wysokości 3.000.000,00 zł- kredyt krótkoterminowy
- na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 12.200.000,00 zł - kredyt długoterminowy i pożyczka.

3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań :
- z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu do wysokości ustalonego limitu.
- z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów
objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej do wysokości kwot ustalonych
w załączniku Nr 8a, 8b,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym
do kwoty 6.000.000,00 zł

4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania pożyczek krótkoterminowych z Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej maksymalnie do kwoty 3.000.000,00 zł w przypadku nieterminowej realizacji dochodów z terminem zwrotu do 31 grudnia 2008 roku. Zaciągnięte pożyczki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie mogą zakłócić realizacji zadań ujętych w planie wydatków.

§ 10

Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienie ciągłości działania jednostki i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 200.000,00 zł.


§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.


§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.