Uchwała Budżetowa
Gminy i Miasta Bogatynia
na rok 2010
Nr ……../………09
z dnia ……… ……. 2009 roku
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

/PROJEKT /


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 litera „ c” i litera „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku,Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) oraz . art.166 art. 184 ust 1 pkt 7, 8 i 10, art. 169, art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o
finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 roku Nr 249 , poz. 2104 ze zmianami ) w związku z art. 121 ust 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157 poz. 1241), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 - 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157 poz 1240) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity: Dz. U. z 2008 roku, Nr 25, poz. 150 ze zmianami )

uchwala się, co następuje :

§ 1

Ustala się dochody budżetu na 2010 w łącznej kwocie 122.327.042,00 zł
z tego :
1.Dochody bieżące w kwocie 111.783.083 ,00 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 10.543.959 ,00 zł
jak w załączniku Nr 1.


§ 2

Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej
kwocie 122.577.942,00 zł
1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną
kwotę 109.465.402,00 zł,
jak w załączniku Nr 2
w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 88.127.840,00 zł
z tego:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia
bezosobowe 45.581.523,00 zł,
jak w załączniku nr 3
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych 42.546.317,00 zł
2). Wydatki na dotacje na zadania bieżące 9.316.500,00 zł
z tego:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 8.040.000,00 zł
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.276.500,00 zł,
jak w załączniku nr 4
3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.908.536,00 zł
jak w załączniku nr 5
4) Wydatki na obsługę długu publicznego 2.112.526,00 zł,
jak w załączniku nr 6


2.Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną
kwotę 13.112.540 00 zł
z tego:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.912.540,00 zł
w tym:
-wydatki inwestycyjne na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej
w kwocie 3.614.000,00 zł
- rezerwa na zadania inwestycyjne z udziałem środków unijnych
w kwocie 1.490.494,00 zł
2) dotacje na zadania inwestycyjne 200.000,00 zł
jak w załączniku nr 7


§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu
w kwocie 250.900,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z zaciągniętego kredytu w kwocie 6.000.000,00 0zl

2 Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.000.000, 00 zł
z tego:
- kredyt w wysokości 6.000,000 ,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 5.749.100,00 zł
z tego :
- spłaty pożyczek w wysokości 1.224.100,00 zł
- spłaty kredytów w wysokości 4.525.000,00 zł,
jak w załączniku nr 8 .

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w 2010 roku
w wysokości 6.000.000,00 zł


§ 4

1.Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 696.000,00 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 2.014.793,00 zł
z przeznaczeniem na finansowanie:
- wydatków bieżących kwota 524.299,00 zł
a) dokształcanie nauczycieli 120.000,00 zł
b) awanse zawodowe nauczycieli 104.470,00 zł
c) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych 100.000,00 zł
d) fundusz nagród dla dyrektorów placówek
oświatowych 34.829,00 zł
e) rezerwa na zarządzanie kryzysowe 165.000,00 zł

- wydatków inwestycyjnych kwota 1.490.494,00 zł
- rezerwa na wydatki inwestycje realizowane przy współudziale środków
unijnych


§ 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami , zgodnie
z załącznikiem nr 9.

2.Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym
programie przeciwdziałania narkomani, zgodnie z załącznikiem nr 10

3.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
w kwocie 1.051.046,00 zł.


§ 6


Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych , zgodnie z załącznikiem nr 11.

 

§ 7

1. Ustala się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Bogatyni , zgodnie z załącznikiem Nr 12

2. Z budżetu udziela się dotację dla Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Bogatyni w kwocie 3.450.000,00 zł
z tego:
1) dotacja przedmiotowa na do 1m2 powierzchni użytkowej lokali
mieszkalnych zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
w Bogatyni w wysokości 3.250.000,00 zł
2) dotacja na zakupy środków trwałych w wysokości 200.000,00 zł,

3. Upoważnia się kierownika Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bogatyni z ust. 1 do dokonywania przesunięć w planie finansowym z
wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub
zwiększenie dotacji z budżetu.

§ 8

1.Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie
z załącznikiem nr 13.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków
funduszy strukturalnych i fundusz spójności, zgodnie z załącznikiem nr 14


§ 9


Przyjmuje się przedłożoną przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia prognozę kwoty długu Gminy i Miasta Bogatynia na lata 2009-2018,
jak w załączniku Nr 15 i 15a


§ 10

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki do dyspozycji rad sołeckich
i osiedlowych w wysokości 163.000,00 zł, zgodnie z planem wydatków
określonym jak w załączniku nr 16 .


§ 11


Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 17.


§ 12
 

1.Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia: do dokonywania zmian
budżetu w granicach działu wydatków:
a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków
bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku
pracy

2. W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Burmistrza Miasta
i Gminy Bogatynia do :
1) zaciągnięcia w 2010 roku kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie
przejściowego deficytu budżetu którego zadłużenie w trakcie roku nie może
przekroczyć limitu 6.000.000,00 zł z terminem spłaty do dnia
31 grudnia 2010 roku.
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków
budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę
budżetu


3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągania
w 2010 roku zobowiązań :
1) na finansowanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich
programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych
dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej do wysokości kwot
ustalonych w załączniku nr 13
2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania Miasta i Gminy Bogatynia i których termin
zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 6.000.000,00 zł


§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.


§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.