PROJEKT

Uchwała  Nr………./………./11
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia ……………. 2011 roku

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2011 rok

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 litera „ c” i  litera „d”  oraz pkt 10  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 roku,Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) art. 211 ust, 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 – 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157 poz 1240) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity: Dz. U. z  2008 roku, Nr 25, poz. 150 ze zmianami )

uchwala co następuje :