-PROJEKT-

Uchwała  Nr ………………/11
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia ………………… 2011 roku

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2012 rok


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 litera „ c” i  litera „d”  oraz pkt 10  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) art. 211, art.212,
art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 – 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157 poz 1240) oraz art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity: Dz. U. z  2008 roku, Nr 25, poz. 150 ze zmianami) uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na 2012 w łącznej kwocie 167.505.359,00 zł
z tego :
1.Dochody bieżące w kwocie 134.610.714,00 zł
2. Dochody majątkowe  w kwocie 32.894.645 ,00 zł
jak w załączniku Nr 1.

§ 2

 Ustala się wydatki budżetu na rok   2011 w łącznej
 kwocie 181.713.418,00 zł
I. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną
     kwotę 117.672.529,00 zł,
jak w załączniku Nr 2
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 94.660.878,00 zł
    z tego:

    a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia
        bezosobowe 45.079.481,00 zł,
jak w załączniku nr 3

    b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
        jednostek budżetowych 49.581.397,00 zł

2). Wydatki na dotacje na zadania bieżące  8.853.963,00 zł
     z tego:
   - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 7.705.400,00 zł
  - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.148.563,00 zł,
jak w załączniku nr 4

3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.282.545,00 zł
jak w załączniku nr 5

4) Wydatki na obsługę długu publicznego 3.682.943,00 zł,
       w tym wydatki na poręczenia 500.000,00 zł
jak w załączniku nr 6

5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
   o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej
   z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 192.200,00 zł


II. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną
    kwotę 64.040.889,00 zł
   z tego:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 59.340.889,00 zł
      w tym:
   -wydatki inwestycyjne na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej
     w kwocie 2.694.645,00 zł
   - rezerwa  na zadania inwestycyjne w kwocie 1.500.000,00 zł
2) wydatki na objęcie akcji 4.700.000,00 zł

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu
    w kwocie 14.208.059,00 zł, który zostanie pokryty przychodami
    pochodzącymi   z zaciągniętego kredytu.

2 Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie  22.000.000, 00 zł
     z tego:
- kredyt w wysokości 22.000,000 ,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 7.791.941,00 zł
        z tego :
       - spłaty pożyczek w wysokości 1.124.100,00  zł
       - spłaty kredytów w wysokości 6.667.841,00  zł,
jak w załączniku nr 8.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych
    zaciągniętych w 2012 roku w wysokości 22.000.000,00 zł

5. Ustala się limit kredytu krótkoterminowego w wysokości 10.000.000,00 zł
    na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z terminem spłaty
    do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 4

1.Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie  1.500.000,00 zł                                                     
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 2.401.835,00 zł
    z przeznaczeniem na finansowanie:
-  wydatków bieżących kwota 901.835,00 zł
a) dokształcanie nauczycieli 168.870,00 zł
b) awanse zawodowe nauczycieli 145.840,00 zł
c) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych  184.385,00 zł
d) fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych 37.740,00 zł
e) rezerwa na zarządzanie kryzysowe 365.000,00 zł

- wydatków inwestycyjnych kwota 1.500.000,00 zł

§ 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań z zakresu administracji
    rządowej   i innych zadań zleconych ustawami , zgodnie
    z załącznikiem nr 9.

2.Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
    i wydatki budżetu  na realizację zadań ujętych w gminnym programie
    profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych oraz gminnym
    programie przeciwdziałania narkomani, zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 6

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów
 i wydatków nimi finansowanych , zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7

1. Ustala się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki
   Komunalnej w Bogatyni , zgodnie z załącznikiem Nr 12

2. Z budżetu udziela się dotacji  przedmiotowej do 1m2 powierzchni użytkowej
    lokali mieszkalnych zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki
     Komunalnej w Bogatyni w kwocie 3.000.000,00 zł

§ 8

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki do dyspozycji rad sołeckich
i osiedlowych w wysokości   160.736,00 zł,  zgodnie z planem wydatków
 określonym  jak w załączniku  nr 13 .

§ 9

Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 10

1.Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do dokonywania zmian
    budżetu w granicach działu wydatków:
    a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków
         bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
    b) polegających na przeniesieniach między rozdziałami planu wydatków
        inwestycyjnych bez zmian zakresu rzeczowego zadań i bez wprowadzania
        nowych zadań inwestycyjnych z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych
        do kwoty 15.000,00 zł

2. W zakresie wykonania budżetu na 2012 rok upoważnia się Burmistrza Miasta
    i Gminy Bogatynia do :
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2012 roku maksymalnie
     do kwoty 22.000.000,00 zł

- zaciągnięcia  w 2012 roku  kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie
    przejściowego deficytu budżetu którego zadłużenie w trakcie roku nie może
    przekroczyć limitu 10.000.000,00 zł z terminem spłaty do dnia
    31 grudnia 2012 roku.

- lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków
    budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę
    budżetu

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągania
    w 2012 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym
    jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i Gminy Bogatynia
    i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 7.000.000,00 zł
 
§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  i Gminy w Bogatyni.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia  2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.