PROJEKT

Uchwała Nr ………/12
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia…………………2012 roku

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 litera „ c” i  litera „d”  oraz pkt 10  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) art. 211, art.212,
art.214, art. 215, art. 222, art. 235 – 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157
poz.1240 z póź. zm. )  Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala
co następuje :

§ 1

Ustala się dochody budżetu na 2013 w łącznej kwocie 145.269.179,00 zł
z tego :
I.Dochody bieżące w kwocie 134.225.479,00 zł
w tym:
- środki na finansowanie zadań z udziałem środków,o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 kwota 43.500,00 zł

II.Dochody majątkowe w kwocie 11.043.700,00 zł
w tym:
- środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 kwota 3.952.000,00 zł

jak w załączniku Nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej
kwocie 151.777.239,00 zł
I.Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną
kwotę 128.859.623,00 zł,
jak w załączniku Nr 2
w tym:
1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 102.926.978,00 zł
z tego:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia
bezosobowe 47.904.302,00 zł,
jak w załączniku nr 3

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych 55.022.676,00 zł

2.Wydatki na dotacje na zadania bieżące 10.293.336,00 zł
z tego:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych  8.976.000,00 zł
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.317.336,00 zł,
jak w załączniku nr 4

3.Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.073.794,00 zł
jak w załączniku nr 5

4.Wydatki na obsługę długu publicznego 5.516.015,00 zł,
w tym wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 1.686.622,00 zł
jak w załączniku nr 6

5.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej 49.500,00 zł
w tym: pochodne od wynagrodzeń kwota 19.500,00 zł
jak w załączniku Nr 7a

II.Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną
kwotę 22.917.616,00 zł
z tego:
1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 22.917.616,00 zł
w tym:
- programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 kwota 5.792.720,00zł        
- rezerwa na zadania inwestycyjne w kwocie 1.149.896,00 zł
jak w załączniku nr 7

§ 3

1.Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu
w kwocie 6.508.060,00 zł , który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z prywatyzacji .

2 Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 14.900.000,00 zł
z tego:
-prywatyzacja - sprzedaż akcji kwota 14.900.000,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 8.391.940,00 zł
z tego :
- spłaty pożyczek w wysokości 1.124.100,00 zł
- spłaty kredytów w wysokości 7.267.840,00 zł,
jak w załączniku nr 8 .

4.Ustala się limit kredytu krótkoterminowego w wysokości 10.000.000,00 zł
na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z terminem spłaty
do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 4

1.Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 1.283.454,00 zł                                                     
2.Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 1.899.601,00 zł
z przeznaczeniem na finansowanie:
-  wydatków bieżących kwota 749.705,00 zł
a) dokształcanie nauczycieli 50.000,00 zł
b) awanse zawodowe nauczycieli 94.327,00 zł
c) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych 110.534,00 zł
d) fundusz nagród dla dyrektorów placówek
oświatowych 37.341,00 zł
e) rezerwa na urlopy zdrowotne nauczycieli 195.699,00 zł
f) rezerwa na zarządzanie kryzysowe 261.804,00 zł

- wydatków inwestycyjnych kwota 1.149.896,00 zł

§ 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie
z załącznikiem nr 9.

2.Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki budżetu  na realizację zadań ujętych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym
programie przeciwdziałania narkomani, zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 6

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów
i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 11,11a,11b.

§ 7

1.Ustala się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Bogatyni, zgodnie z załącznikiem Nr 12

2.Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej do 1m2 powierzchni użytkowej
lokali mieszkalnych zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej w Bogatyni w kwocie 3.566.000,00 zł

§ 8

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki do dyspozycji rad sołeckich
i osiedlowych w wysokości 159.256,00 zł, zgodnie z planem wydatków
określonym jak w załączniku nr 13 .

§ 9

Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 10

1.Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do dokonywania zmian
budżetu w granicach działu wydatków:
a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków
bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku
pracy
b) polegających na przeniesieniach między rozdziałami planu wydatków
inwestycyjnych bez zmian zakresu rzeczowego zadań i bez wprowadzania
nowych zadań inwestycyjnych z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych
do kwoty 15.000,00 zł

2.W zakresie wykonania budżetu na 2013 rok upoważnia się Burmistrza Miasta
i Gminy Bogatynia do :
- zaciągnięcia w 2013 roku kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie
przejściowego deficytu budżetu którego zadłużenie w trakcie roku nie może
przekroczyć limitu 10.000.00,00 zł z terminem spłaty do dnia
31 grudnia 2013 roku.

- lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków
budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę
budżetu

3.Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągania
w 2013 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym
jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i Gminy Bogatynia
i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 6.000.000,00 zł
 
§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.