Informacja o ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej
 
 Informacja publiczna lub każda jej część, będąca w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona, wykorzystywana przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
 
 Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna będąca w posiadaniu Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, która została:

 1. udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia www.bip.bogatynia.pl,
 2. udostępniona na stronie internetowej
www.bogatynia.pl,
 3. udostępniona poprzez wyłożenie w miejscach ogólno dostępnych,
 4. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej,

 Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej:

 1. Biuletyn informacji publicznej - informacje publiczne udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia:
Jeżeli nie zostały określone warunki ponownego wykorzystania danej informacji publicznej udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia, to osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:
  
 a) poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
 b) udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnej pozyskanej formie,
 c) informowanie o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

 2. Tryb wnioskowy - informacje publiczne udostępniane w celu ponownego wykorzystania w trybie wnioskowym:
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni określa ewentualne warunki udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

 Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni ponosi odpowiedzialność za treść i formę udostępnionej przez siebie informacji publicznej (postać pierwotna) natomiast nie ponosi odpowiedzialności za przetworzenie informacji publicznej dokonane przez podmioty ją wykorzystujące.

 Zasady udostępniania na wniosek informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystywania
 
 Udostępnienie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy:
 1. informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia,
 2. wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.
 
 
Tryb udostępniania informacji publicznej na wniosek w celu ponownego jej wykorzystywania:
 
 1. wniosek składa się na formularzu,
którego wzór został określony rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (obowiązujący wzór wniosku jest dostępny w BIP). Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego lub elektronicznego,
 2. w przypadku niespełnienia warunków formalnych określonych we wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania,
 3. wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku,
 4. wydaje się rozstrzygnięcie dotyczące złożonego wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej poprzez:
 a) udostępnienie wnioskowanej informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania bez ograniczeń warunkami,
 b) przedstawienie wnioskodawcy oferty zawierającej warunki ponownego wykorzystywania informacji, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej w przypadku, gdy przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, przy czym łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej do ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie,
 c) odmowę ponownego wykorzystywania informacji publicznej w drodze decyzji administracyjnej w przypadku, gdy dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom określonym w art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej lub w przepisach odrębnych ustaw oraz w sytuacji, gdy ponowne wykorzystywanie naruszałoby prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim,
 5. wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu, Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłaty. 
 
 
 Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty
 
 1. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z tym że:
 a) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
 b) uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej   na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Urząd Miasta i Gminy Bogatyni uzyskał dany utwór,
 2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:
 a) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania  skargi,
 b) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.


 Powyższą informację opracowano na podstawie przepisów  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 
 Podstawa Prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 2. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.