Podstawa prawna:

1. art. 24 do 24 m ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

2. art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

3.obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta