RACHUNKI BANKOWE
PKO BP SA Oddział w Bogatyni

1. RACHUNEK BIEŻĄCY GMINY

49 1020 2137 0000 9202 0118 1650

 •  opłata eksploatacyjna,
 • dochody i wydatki podległych jednostek,
 • należności z urzędów skarbowych,
 • dotacje, subwencje (z Dolnośląskiego Urzedu Wojewódzkiego, z Ministerstwa Finasów itp.)

2.RACHUNEK POMOCNICZY DOCHODÓW UMiG BOGATYNIA

05 1020 2137 0000 9302 0118 1908

 • opłata skarbowa,
 • podatki i opłaty lokalne,
 • opłaty za czynsze, najmy, dzierżawy,
 • opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
 • opłata na koncesje za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób taksówką,
 • opłata za zajęcie pasa jezdni
 • opłata za udostępnienie danych osobowych,