Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu bankowego

Data publikacji:

9 Czerwiec 2009

Autor publikacji:

Teresa Morawska

Zamawiający – Gmina Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w ramach trybu „przetarg nieograniczony” o wartości przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zaprasza do złożenia ofert na udzielenie Gminie Bogatynia kredytu bankowego ,długoterminowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 19 000 000,00 PLN.

Uchwała