Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


NASZA GMINA
    Historia (1)
        XIII - XV stulecie (1)
        XV - XVII stulecie (1)
        XVIII - XX stulecie (1)
    Lokalizacja (1)
    Symbole (1)
    Organizacje pozarządowe (1)

URZĄD MIASTA I GMINY
    Kierownictwo urzędu (0)
        Burmistrz (2)
        z-ca Burmistrza ds. społecznych (2)
        Skarbnik (5)
        Sekretarz (1)
        Archiwum (0)
            Kadencja V (1)
            Kadencja IV (1)
            Kadencja III (1)
            Kadencja II (1)
            Kadencja I (1)
    Regulamin Organizacyjny (1)
    Schemat Organizacyjny (1)
    Rejestry wydziałowe i archiwum Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni (0)
        Rejestry publiczne (1)
            Rejestr instytucji kultury (1)
            Rejestr żłobków i klubów dziecięcych (1)
        Wykaz rejestrów prowadzonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni (1)
        Archiwum zakładowe (1)
    Przyjęcia interesantów przez burmistrzów (1)
    Wydziały Urzędu Miasta i Gminy (1)

ORGANA WŁADZY
    Burmistrz Miasta i Gminy (2)
    Rada Miejska (0)
        Portal mieszkańca (1)
        Transmisja Rady Miejskiej (1)
        Przewodniczący Rady (3)
        Radni (9)
        Obwieszczenia Przewodniczącego Rady Miejskiej (13)
        Komisje problemowe Rady Miejskiej (2)
        Zawiadomienia o posiedzeniach komisji (212)
            Kadencja VIII (417)
        Zawiadomienia o sesjach Rady Miejskiej (112)
            VIII Kadencja (137)
        Sesje rady - zapisy VIDEO (1)
        Głosowania z sesji VIII Kadencja (1)
        Inerpelacje i zapytania (0)
            2024 (3)
            2023 (19)
            2022 (5)
            2021 (10)
            2020 (13)
            2019 (57)
            2018 (2)
        Opinie RIO (13)
        Sprawozdania (2)
        Kluby Radnych (0)
            Kluby Radnych VIII kadencji (1)
        Raport o stanie gminy Bogatynia (0)
            Raport o stanie gminy Bogatynia za 2018 (1)
            Raport o stanie gminy Bogatynia za 2019 (1)
            Raport o stanie gminy Bogatynia za 2020 (1)
            Raport o stanie gminy Bogatynia za 2021 (1)
            Raport o stanie gminy Bogatynia za 2022 (1)
    Sołectwa i Osiedla (0)
        Sołectwa (1)
            Białopole (1)
            Bratków (1)
            Działoszyn (1)
            Jasna Góra (1)
            Kopaczów (1)
            Krzewina (1)
            Lutogniewice (1)
            Opolno Zdrój (1)
            Porajów (1)
            Posada (1)
            Sieniawka (1)
            Wyszków-Wolanów (1)
        Osiedla (9)
        Wynajem świetlic - wnioski (3)

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
    Jak załatwić sprawę? (1)
        Wydział Organizacyjno-Prawny (6)
        Biuro Rady (2)
        Kancelaria Urzędu (0)
            Lista spraw (1)
        Urząd Stanu Cywilnego (0)
            Lista spraw (20)
        Wydział Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej (2)
        Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego (0)
            Lista spraw (14)
        Wydział Spraw Obywatelskich (21)
            CEIDG (5)
            Alkohol (7)
        Wydział Podatków i Opłat (1)
            Lista Spraw (1)
        Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (0)
            Lista spraw (13)
        Wydział Edukacji i Spraw Społecznych (0)
            Lista spraw (5)
        Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych (0)
            Lista spraw (1)
            Dział Drogownictwa (1)
            Dział Mieszkaniowy (1)
        Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (2)
        Wydział Rozwoju, Turystyki i Promocji (3)
    E-Urząd (0)
        Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (1)
    Status sprawy (1)
    Petycje (1)
        2021 (6)
        2022 (5)
        2023 (6)
        Zbiorcza informacja o petycjach (5)
    Skargi i wnioski (5)

FINANSE MIASTA I GMINY
    Budżet Gminy (0)
        Budżet na rok 2003 (1)
        Budżet na rok 2004 (1)
        Budżet na rok 2005 (2)
        Budżet na rok 2006 (0)
        Budżet na rok 2007 (1)
        Budżet na rok 2008 (1)
        Budżet na rok 2009 (1)
        Budżet na rok 2010 (1)
        Budżet na rok 2011 (1)
        Budżet na rok 2012 (1)
        Budżet na rok 2013 (1)
        Budżet na rok 2014 (1)
        Budżet na rok 2015 (1)
        Budżet na rok 2016 (1)
        Budżet na rok 2017 (1)
        Budżet na rok 2018 (1)
        Budżet na rok 2019 (1)
        Budżet na rok 2020 (1)
        Budżet na rok 2021 (1)
        Budżet na rok 2022 (1)
        Budżet na rok 2023 (1)
        Budżet na rok 2024 (1)
    Sprawozdania z wykonania budżetu (0)
        Sprawozdanie za 2005 r. (1)
        Sprawozdanie za 2006 r. (1)
        Sprawozdanie za 2007 r. (1)
        Sprawozdanie za 2008 r. (1)
        Sprawozdanie za 2009 r. (1)
        Sprawozdanie za 2010 r. (1)
        Sprawozdanie za 2011 r. (1)
        Sprawozdanie za 2012 r. (1)
        Sprawozdanie za 2013 r. (1)
        Sprawozdanie za 2014r. (1)
        Sprawozdanie za 2015 r (1)
        Sprawozdanie za 2016 r. (1)
        Sprawozdania za 2017 r. (1)
        Sprawozdanie za 2018 r. (1)
        Sprawozdanie za 2019 r. (1)
        Sprawozdanie za 2020 r. (1)
        Sprawozdanie za 2021 r. (1)
        Sprawozdania za 2022 r. (1)
        Sprawozdanie za 2023 r. (1)
    Projekt budżetu Gminy (0)
        Projekt budżetu na 2008 rok (1)
        Projekt budżetu na 2009 rok (1)
        Projekt budżetu na 2010 rok (1)
        Projekt budżetu na 2011 rok (1)
        Projekt budżetu na 2012 rok (1)
        Projekt budżetu na 2013 rok (1)
        Projekt budżetu na 2014 rok (1)
        Projekt budżetu na 2015 rok (1)
        Projekt budżetu na 2016 rok (1)
        Projekt budżetu na 2017 rok (1)
        Projekt budżetu na 2018 rok (1)
        Projekt budżetu na 2019 rok (1)
        Projekt budżetu na 2020 rok (1)
        Projekt budżetu na 2021 rok (1)
        Projekt budżetu na 2022 rok (1)
        Projekt budżetu na 2023 rok (1)
        Projekt budżetu na 2024 rok (1)
    Wieloletnia Prognoza Finansowa (8)
    Mienie komunalne Gminy (0)
        Mienie komunalne -2022 r. (1)
        Mienie komunalne - 2021 r. (1)
        Mienie komunalne - 2020 r. (1)
        Mienie komunalne - 2019 r. (1)
        Mienie komunalne - 2018 r. (1)
        Mienie komunalne - 2017 r. (1)
        Mienie komunalne - 2016 r. (1)
        Mienie komunalne - 2015 r. (1)
        Mienie komunalne - 2014 r. (1)
        Mienie komunalne -2013 r. (1)
        Mienie komunalne - 2012 r. (1)
        Mienie komunalne - 2011 r. (1)
        Mienie komunalne - 2010 r. (1)
        Mienie komunalne - 2009 r. (1)
        Mienie komunalne - 2008 r. (1)
        Mienie komunalne - 2007 r. (1)
        Mienie komunalne - 2006 r. (1)
        Mienie komunalne - 2004 r. (1)
        Mienie komunalne - 2005 r. (1)
    Rachunki Bankowe (1)
    Sprawozdania finansowe (0)
        Sprawozdania finansowe za 2018 rok (5)
        Sprawozdania finansowe za 2019 rok (5)
        Sprawozdania finansowe za 2020 rok (5)
        Sprawozdania finansowe za 2021 rok (5)
        Sprawozdania finansowe za 2022 rok (5)
    Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (27)

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (1)
    Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Bogatynia (0)
        Uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (1)
    Obwieszczenia / ogłoszenia (16)
    Klauzula informacyjna (1)

OCHRONA ŚRODOWISKA
    Rejestr informacji o środowisku (1)
    Plan gospodarki odpadami (1)
    Rejestr działalności regulowanej (9)
    Roczna Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Miasta i Gminy Bogatynia (9)
    Aglomeracje (5)
    Plan gospodarki niskoemisyjnej z elementami planu mobilności miejskiej Gminy Bogatynia (4)
    Podmioty prowadzące działalność w zakresie (4)
    Informacja na temat instalacji regionalnych mechaniczno-biologicznych przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, poziomów recyklingu osiągniętych przez gminę w roku 2018 oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (1)
    Informacja o jakości wody do spożycia (59)
    Program opieki nad zwierzętami bezdomnymioraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Bogatynia (2)
    Cmentarze (2)
    Program Ochrony Środowiska (4)
    Miejski Plan Adaptacji do zmian Klimatu dla Miasta i Gminy Bogatynia (1)
    Dotacje z budetu Gminy Bogatynia na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną (0)
    Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (1)
    Oświadczenie Podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji (1)
    Konsultacje społeczne projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami planu elektromobilności miejskiej dla miasta i gminy Bogatynia wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji źródeł ciepła na lata 2021-2027 (0)
    Azbest (1)
    Dotacje (0)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
    Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / 130 000 zł (0)
        Zamówienia publiczne 2024 (7)
        Zamówienia publiczne 2023 (37)
        Zamówienia publiczne 2022 (52)
        Zamówienia publiczne 2021 (21)
        Zamówienia publiczne 2020 (14)
    Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro / 130 000 zł (0)
        Zamówienia publiczne 2024 (9)
        Zamówienia publiczne 2023 (43)
        Zamówienia publiczne 2022 (60)
        Zamówienia publiczne 2021 (64)
        Zamówienia publliczne 2020 (30)
    Plan zamówień publicznych (0)
        Plan zamówień publicznych 2024 (1)
        Plan zamówień publicznych 2023 (4)
        Plan zamówień publicznych 2022 (4)
        Plan zamówień publicznych 2021 (6)
        Plan zamówień publicznych 2020 (3)
    Archiwum (0)
        rok 2009 (0)
            Przebudowa ulicy Wiejskiej w Bogatyni wraz z budową sieci wodociągowej rozdzielczej (5)
            Przebudowa ul. Dworskiej i fragmentu ul Turowskiej w Bogatyni, będących w ciągu drogi powiatowej nr 2361D (3)
            Budowa oświetlenia placu rekreacyjnego pomiędzy ul. Kossaka i ul. Matejki w Bogatyni (3)
            Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami z rur preizolowanych do budynków mieszkalnych w Bogatyni przy ul. Szpitalnej (2)
            Budowa sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w Bogatyni przy ul. Chopina (2)
            Bieżące utrzymanie rowów i przepustnic na terenie miasta i gminy Bogatynia (1)
            Opracowanie dok. pr.-koszt. dla zad. pn. Likwidacja kolizji linii napowietrznych wys, napięcia z budowaną drogą klasy G 1/2 (4)
            Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowej w Bogatyni (2)
            Zakup paliwa do samochodów osobowych będących w użytkowaniu Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni (3)
            Wymiana pokrycia dachowego w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych o nr: 1 (1/2 budynku), 3 oraz 23 (1)
            Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu bankowego (1)
            Wykonanie nowego oznakowania pionowego zgodnie z projektami organizacji ruchu na terenie miasta i gminy Bogatyni (1)
            Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w B-ni przy ul. Młodych Energetyków (1)
            Remont elewacji północnej oraz zachodniej wraz z wieżą budynku kościoła parafialnego (1)
            Wykonanie usługi w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (1)
            Przebudowa budynku Domu Ludowego w B-ni z przeznaczeniem na Multifunkcjonalne Centrum Trójstyku Hradek nad Nysą (CZ) - Bogatynia (1)
            Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta B-nia (1)
            Sprzedaż samochodu osobowego marki Volkswagen Golf IV 1.4 (1)
            Przygotowanie, dowiezienie i wydanie gorącego posiłku jednodaniowego osobom skierowanym przez OPS w B-ni (1)
            Opracowanie operatu wodnoprawnego (piaskownik w Sieniawce) oraz operatu wodnoprawnego na eksploatację grup. mech.-biol. oczyszcz (1)
            Prognozy oddziaływania (1)
            Opracowanie inwent. arch.-bud. dla 11 bloków mieszkalno-usł. położonych na terenie miasta i gminy B-nia (2)
                Opracowanie inwentaryzacji arch.-bud. dla 11 budynków mieszk.-usł. położonych na terenie miasta i gminy B-nia (1)
            Zakup paliwa do samochodów osobowych będących w użytkowaniu Urzędu Miasta i Gminy w B-ni (1)
            Wykonanie zagospodarowania terenu Punktu czasowego przechowywania zwierząt (2)
            Wymiana pokrycia dachowego Kościoła Filialnego pw. Niepokalanego Poczęcia w Sieniawce na dachówkę ceramiczną karpiówkę (2)
            Opracowanie dok. proj.-koszt. budowy sieci wod.-kan. wraz z przebudową dróg i chodników w miejscowości Porajów, gmina B-nia (4)
            Wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych Multifunkcjonalne Centrum Trójstyku... dofinans. w ramach Programu Operacyjneg (3)
            Wykonanie, dostawa i montaż tablic inf. Poprawa drogowej dostępności między miastami Hradek nad Nysą (CZ) a Bogatynią (PL) - Her (1)
            Publikacja artykułu w prasie poprawa drogowej dostępności między miastami Hradek nad Nysą a Bogatynią - Hermanice na pograniczu (1)
            Bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy B-nia (2)
            Publikacja artykułu w prasie w ramach promocji projektu dof. z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Re (2)
            Wykonanie audytu zewn. projektu z zakresu infrastr. drog. współ. ze śr. UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Doln (1)
            Zapytanie of. w celu zamieszczenia w prasie art. dot. promocji projektu pn. Budowa drogi gminnej G 1/2 od ul. Zgorzeleckiej do u (1)
            Zakup tablic informacyjnych Budowa drogi gminnej G 1/2 od ul. Zgorzeleckiej do ul. Pocztowej w B-ni (1)
            Dostawa wraz z instalacją stacjonarnego aparatu RTG, systemu pośredniej radiografii cyfrowej oraz wyposażenia pracowni mammograf (3)
            Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem na przednią oś dla potrzeb OSP w Działoszynie (2)
            Wykonanie zmiany stałej organizacji ruchu drogowego na obwodnicy Bogatyni (1)
        rok 2010 (0)
            Publikacja artykułu w prasie promującego projekt dofinansowany z EFRR (2)
            Usługa kompleksowego ubezpieczenia jednostek organizacyjnych gminy Bogatynia (4)
            Organizacja i realizacja imprezy pn. Bogatyńskie Dni Węgla i Energii Karbonalia 2010 (2)
            Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych na potrzeby UMiG B-nia (3)
            Dostawa podnośnika montażowego na podwoziu samochodowym do 3,5 tony (3)
            Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy (3)
            Usuwanie dzikich wysypisk z terenu gminy Bogatynia (1)
            Wykonanie dok. proj.-koszt. remontu budynku BOK oddział w Zatoniu (2)
            Cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrołomów (2)
            Pełenienie funkcji inspektora nadzoru inwestorkiego nad realizacją zadania inwest. pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły... (3)
            Remonty kanalizacji deszczowej oraz remonty i wymiana urządzeń odwadniających (2)
            Wykonanie adaptacji do warunków lokalnych typowego projektu arch.-bud. Boisk Sportowych Orlik 2012 (3)
            Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych na wymianę pokrycia dachowego na bud. mieszk. przy ul. Kościuszki 22a w B-ni (3)
            Eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej wraz z utrzymaniem piaskowników na terenie Gminy Bogatynia (3)
            Dostawa wyposażenia Pracowni Endoskopowej SP ZOZ w Bogatyni (5)
            Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem uterenowionym dla OSP w Sieniawce (5)
            Przebudowa ul.: II AWP, Daszyńskiego, Zygmuntowskiej, Pastwiskowej oraz 3-go Maja wraz z wymianą uzbrojenia podziemnego (11)
            Ścieżki rowerowe w Hermanicach, Detrichovie i Bogatyni, punkt widokowy w Hermanica - tablice inf. (3)
            Zarządzanie Punktem Czasowego Przechowywania Zwierząt wraz z obsługą Zakładu Pośredniego kat. 1 w B-ni przy ul. Zgorzeleckiej or (2)
            Organizacja dowozu uczniów w roku szkolnym 2010/2011 do i ze szkół na terenie miasta i gminy B-nia (4)
            Wykonanie stałych czynności obejmujących letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników na teenie miasta i gminy Bogatynia (5)
            Czyszczenie rowów i przepustów w miejscowości Opolno Zdrój (4)
            Dostawa wraz z instalacją wyposażenia Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku Hradek nad Nysą (CZ) - Bogatynia (PL) (4)
            System elektronicznych usług publicznych w Bogatyni Wrota Bogatyni (7)
            Ścieżki rowerowe w Hermanicach, Detrichovie i Bogatyni, punkt widokowy w Hermanicach - art. prasowy (3)
            Wykonanie przyłączy sieci ciepłowniczej do budynków mieszkalnych przy ul. Sztygarskiej, Szymanowskiego, Kusocińskiego, Armii Cze (4)
            Opracowanie dok. odtworzenia rowu biegnącego od wylotu stawu zach. kompleksu kąpielowego Zalewu przy ul. Kąpielowej w B-ni do rz (7)
            Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Posadzie (6)
            Remont elewacji poł., wsch., instalacji odgromowej, obróbek blacharskich oraz kanalizacji deszczowej budynku kościoła parafialne (4)
            Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu moje boisko - orlik 2012 w Działoszynie (10)
            Wykonanie, dostawa oraz montaż płyty pamiątkowej w ramach promocji pakietu Multifunkcjonalne Centrum Trójstyku (2)
            Publikacja artykułu w prasie Multifunkcjonalne Centrun Trójstyku Hraden n. Nysą (CZ) - Bogatynia (PL) (2)
            Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych dla 56 budynków mieszkalnych położonych na terenie miasta B-nia (3)
            Zakup i montaż fabrycznie nowych urządzeń na place zabaw zlokalizowane na terenie miasta i gminy B-nia (3)
            Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie gminy B-nia (4)
            Wykonanie przyłączy sieci ciepłowniczej do budynków mieszkalnych prz ul. Biskupiej i Chopina w Bogatyni (4)
            Wykonanie przyłączy sieci ciepłowniczej do budynków mieszkalnych przy ul. 1-go Maja w B-ni (4)
            Przygotowanie, dowiezienie i wydanie gorącego posiłku jednodaniowego osobom skierowanym przez OPS w B-ni (3)
            Budowa zespołu trzech budynków wielorodzinnych komunalnych w B-ni (7)
            Wykonanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie gminy Bogatynia (4)
            Dostawa podnośnika montażowego na podwoziu samochodowym do 3,5 tony (4)
            Wykonanie rozbudowy sieci ciepłowniczej i przyłączy do budynków mieszkalnych przy ul. Spółdzielczej, Nadbrzeżnej i Bojowników o (8)
            Zakup i montaż dwóch sztuk dwufunkcyjnych węzłów cieplnych w budynkach po byłym Gimnazjum nr 2 (3)
            Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych w Bogatyni i Porajowie (3)
            Dostawa tonerów dla Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni (1)
            Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zad. inw. pn. Budowa zespołu trzech budynków wielorodzinnych (4)
            Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wyszków (5)
            Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Bogatynia i budżetów jej jednostek organizacyjnych (6)
            Wykonanie 15 ekspertyz budowlanych w budynkach komunalnych zalanych i uszkodzonych w wyniku powodzi z dnia 07-08-2010r. (5)
            Wykonanie wycen kosztorysowych remontu (odbudowy) obiektów budowlanych uszkodzonych (zniszczonych) w wyniku powodzi z dnia 07-08 (5)
            Informacja o wyniku przetargu ul. Daszyńskiego 41a w Bogatyni (1)
            Sprzedaż gruntów ul. Wyczółkowskiego (1)
            Sprzedaż nieruchomości przy ul. Pocztowej - Świerczewskiego (1)
            System elektronicznych usług publicznych w Bogatyni - "Wrota Bogatyni" (1)
            Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w rejonie ul. Pocztowa - Świerczewskiego w B-ni (6)
            Opracowanie dok. proj.-koszt. budowy komunalnych bud. mieszk. wielorodzinnych wraz z uzbrojeniem terenu w niezbędne media i infr (11)
            Dostawa fabrycznie nowego wielofunkcyjnego samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej w Bogatyni (2)
            Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z zapewnieniem Inspektorów Nadzoru nad realizacją zadania w systemie zaprojektuj i wy (7)
            Realizacja zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj polegającego na kompleksowej odbudowie obiektów mostowych wraz z włączeniem (5)
            Odbudowa obiektów po powodzi - remont budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z terenem zlokalizowanej przy ul. Plac Bohaterów War (4)
            Przebudowa i rozbudowa budynku Bogatyńskiego Ośrodka Kultury w Zatoniu przy ul. Ogrodowej 2 (4)
            Tablica informacyjna - Wrota Bogatynia (3)
            Artykuł prasowy - Wrota Bogatynia (3)
            Dostawa i zakup sprzętu sportowego na potrzeby działalności OSiR w B-ni, który w wyniku powodzi uległ zniszczeniu (3)
            Odtworzenie rowu melioracyjnego R-1 pomiędzy posesją nr 2 prz ul. Kurzańskiej a istniejącymi stawami przy ul. Daszyńskiego w B-n (4)
            Opracowanie dok. projekt.-koszt. docelowego usunięcia kolizji linii napowietrznych wysokiego napięcia 110kV S-396 i S-397 z drog (4)
            Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwest. pn. Przebudowa ulic: II AWP, Daszyńskiego, Zy (4)
            Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: uzbrojenie i zagospodarowan (4)
            Dostawa wyposażenia i sprzętu do Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie (4)
            Dostawa oleju opałowego w 2011r. do kotłowni olejowych w Bogatyni i Porajowie (3)
            Usługa kompleksowego ubezpieczenia MZGK w Bogatyni (4)
            Wykonanie ekspertyz budowlanych w budynkach mieszkalnych zalanych i uszkodzonych w wyniku powodzi w sierpniu 2010r. (4)
            Dostawa wyposażenia i sprzętu do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bogatyni (4)
            Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni (3)
            Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej docelowego usunięcia kolizji linii napowietrznych wysokiego napięcia 110kV S-3 (4)
        rok 2011 (0)
            Szacowanie nieruchomości na terenie miasta i gminy Bogatynia w latach 2011-2012 (6)
            Wykonanie, dostawa oraz montaż płyty pamiątkowej w ramach promocji projektu pn.: "Multifunkcjonalne Centrum Trójstyku..." (7)
            Druk miesięcznika pn. Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Bogatynia (3)
            System elektronicznych isług publicznych w Bogatyni - "Wrota Bogatyni" dofinansowanego w ramach RPO WD na lata 2007-2013 (4)
            Bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia (4)
            Cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrołomów (3)
            Likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy Bogatynia (3)
            Likwidacja kolizji linii napowietrznych wysokiego napięcia 110kV S-396 i S-397 z drogą gminną klasy G1/2 (Aleja Solidarności) (4)
            Dostawa tonerów dla Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni (4)
            Zakup samochodu osobowego 7-mio miejscowego fabrycznie nowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni (3)
            Dostawa wraz z instalacją wyposażenia Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku Hradek nad Nysą (Cz) - Bogatyia (Pl) (9)
            Odbudowa 4 obiektów mostowych w Bogatyni (10)
            Eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej (3)
            Wykonanie przyłączy sieci ciepłowniczej do budynków przy ul. Kościuszki i Turowskiej (4)
            Odbudowa z przebudową stołówki wraz z zapleczem kuchennym oraz zakupem wpyposażenia meblowego i gastronomicznego w budynku Publi (5)
            Szacowanie nieruchomości na terenie miasta i gminy Bogatynia w latach 2011-2012 (3)
            Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Olgi Boznańskiej w Bogatyni oraz budowa parkingu dla samochodów osobowych i placu pod (3)
            Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy (WOP) (5)
            Odbudowa 3 rowów odwadniających w Bogatyni (3)
            Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Nadrzecznej w Bogatyni (5)
            Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Kościuszki w Bogatyni (8)
            Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Górnej w Bogatyni (6)
            Odbudowa zniszczeń popowodziowych prz ul. Leśnej w Bogatyni (6)
            Odbudowa rowów odwadniających w Bogatyni (5)
            Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Głównej (odcinek I) oraz fragmentu ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Opolowską (od (5)
            Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 w Działoszynie (5)
            Zakup i montaż urządzeń na place zabaw na terenie miasta i gminy Bogatynia (6)
            Dostawa materiałów budowlanych, instalacyjno-sanitarnych i artykułów elektrycznych na potrzeby remontowe budynku mieszkalnego pr (5)
            Organizacja wyjazdu profilaktyczno-zdrowotnego dla dzieci i młodzieży z terenów popowodziowych gminy Bogatynia w ramach projektu (3)
            Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego w Bogatyni (3)
            Zakup usług edukacyjnych w ramach projektu systemowego pt. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III sz (3)
            Sprawowanie nadzoru inwestorkiego nad odbudową pięciu rowów melioracyjnych (7)
            Remonty kanalizacji deszczowej i utrzymanie piaskowników (5)
            Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorkiego nad realizacją odbudowy czterech obiektów mostowych (3)
            Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa zniszczeń popowodziowych (5)
            Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni (3)
            Prowadzenie nadzoru archeologicznego na terenie wpisanym do rejestru zabytków w Bogatyni (3)
            Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja byłej strażnicy wojs (5)
            Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych dla 53 budynków mieszkalnych położonych na terenie miasta Bogatynia (5)
            Ustny przetarg ograniczony na maszynę rolniczą (1)
            Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad odbudową ścian oporowych na brzegach rzeki Miedzianki realizowanych w ra (6)
            Świadczenie doradztwa prywatyzacyjnego (3)
            Opracowanie analizy ekonomiczno-finansowej dla projektu - Rewitalizacja kompleksu rekreacyjnego "Zalew" w Bogatyni (3)
            Organizacja dowozu uczniów w roku szkolnym 2011/2012 do i ze szkół na terenie miasta i gminy Bogatynia (4)
            Przygotowanie, dowiezienie i wydanie gorącego posiłku jednodaniowego osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogaty (3)
            Dostawa mebli, sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Bogatynia w ramach projektu syst (14)
            Odbudowa kładki przy ul. Partyzantów, Kościuszki w km rzeki 7+229 - zniszczonej w wyniku powodzi z sierpnia 2010 roku (5)
            Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. rozbudowy oświetlenia drogowego miejscowości Posada gmina Bogatynia (4)
            Dostawa i montaż systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie gminy Bogatynia (3)
            Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie i refinansowanie poniesionych nakładów na zadania (13)
            Czyszczenie rowów na terenie miasta i gminy Bogatynia (3)
            Wykonanie prac remontowo- restauratorskich na obiekcie zabytkowym Kościoła Filialnego p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P w Sienia (3)
            Remont budynku mieszkalnego przy ul. Nadbrzeżnej 7 w Bogatyni (4)
            Remont budynku mieszkalnego przy ul. Spółdzielczej 4 w Bogatyni (4)
            Przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. T. Kościuszki w Bogatyni (1)
            Wykonanie prac remontowo-restauratorskich na obiekcie zabytkowym Kościoła Parafialnego p.w. Św. Piotra i Pawła w Bogatyni przy u (1)
            Rewitalizacja byłes strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy - tablica informacyjna (3)
            Budowa oświetlenia drogowego w ul. Armii Czerwonej i Turowskiej w Bogatyni (1)
            Rewitalizacja kompleksu rekreacyjnego ZALEW w Bogatyni (5)
            Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Wspólnej w Bogatyni (4)
            Wykonanie prac remontowo-zabezpieczających obiektu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieniawce (3)
            Wykonanie przyłączy sieci ciepłowniczej do budynków mieszkalnych przy ul. Bojowników o Wolność i Demokrację nr 6, 7 i 12, Nadbrz (4)
            Zakup samochodu osobowego 5-cio miejscowego fabrycznie nowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni (1)
            Dostawa oleju opałowego do kotłowni w Bogatyni i Porajowie (3)
            Dostawa wyposażenia filii Bogatyńskiego Ośrodka Kultury w Zatoniu (4)
            Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie gminy Bogatynia (4)
            Dostawa mebli, sprzętu AGD i sprzętu komputerowego do filii Bogatyńskiego Ośrodka Kultury w Zatoniu (3)
            Przewozy osobowe na trasie Bogatynia-Jasna Góra-Bogatynia oraz Bogatynia-Wyszków (Wolanów)-Bogatyni środkami transportu min, 14 (3)
            Przebudiwa ul. Puszkina w Bogatyni wraz z oświetleniem drogowym i kanalizacją techniczną (8)
        rok 2012 (0)
            Wydruk i dostawa miesięcznika pn. Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Bogatynia (2)
            Wykonanie czynności obejmujących zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Bogatynia (4)
            Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki w Bogatyni (6)
            Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy (WOP) - artykuł prasowy (4)
            Zakup samochodu przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych (5)
            Eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej (5)
            Zakup paliwa do samochodów osobowych będących w użytkowaniu Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni (3)
            Cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrołomów (3)
            LIkwidacja dzikich wysypisk z terenu gminy Bogatynia (4)
            Wykonanie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w rejonie ul. Świerczewskiego - Wspólnej w Bogatyni (4)
            Zakup i dostawa sadzonek do remizy Śródpolnej w Bogatyni (2)
            Bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i codników na terenie miasta i gminy Bogatynia (4)
            Dostawa tonerów oraz bębnów do drukarek, kserokopiarek i faksów dla Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni (4)
            Budowa miejsc parkingowych w rejonie ul. Kossaka i Matejki w Bogatyni (5)
            Budowa i rozbudowa chodnika w miejscowości Opolno Zdrój (4)
            Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy (WOP) - artykuł prasowy (4)
            Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia (16)
            Ożywić ekosystem - założenie remizy śródpolnej w Bogatyni - artykuł prasowy (3)
            Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu bankowego, długoterminowego na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 22 000 000,00 P (11)
            Obsługa prawna Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni w zakresie nw. komórek organizacyjnych (3)
            Utrzymywanie zieleni miejskiej na terenie Miasta i Gminy Bogatynia (5)
            Budowa Skateparku przy ul. Sportowej w Bogatyni (4)
            Odbudowa zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ul. Bojowników o Wolność i Demokrację w Bogatyni (3)
            Odbudowa zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjneh miasta w ulicy Armii Czerwonej w Bogatyni (3)
            Odbudowa zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Biskupiej w Bogatyni (2)
            Odbudowa zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Dworcowej w Bogatyni (4)
            Zakup paliwa do samochodów osobowych będących w użytkowaniu Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni (2)
            Odbudowa zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Kolejowej w Bogatyni (3)
            Odbudowa zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Nadbrzeżnej (5)
            Remonty kanalizacji deszczowej i utrzymanie piaskowników (4)
            Odbudowa zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Listopadowej w Bogatyni (7)
            Nabycie akcji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Bogatyni (1)
            Odbudowa zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Dobrej w Bogatyni (4)
            Odbudowa zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Partyzantów w Bogatyni (4)
            Ożywić ekosystem - założenie remizy śródpolnej w Bogatyni - broszury informacyjne (4)
            Ożywić ekosystem - założenie remizy śródpolnej w Bogatyni - tablica informacyjna (3)
            Odbudowa fontanny przy ul. Armii Czerwonej w Bogatyni (4)
            Budowa Skateparku przy ul. Sportowej w Bogatyni w ramach zadania: 3-Styk-Lig budowa turystycznego wizerunku Bogatyni - II raz (6)
            2 days international battle - Rydwan Trójstyku transgraniczne zawody crossowe - tablica informacyjna (2)
            2 days international battle - Rydwan Trójstyku transgraniczne zawody prasowe - art. prasowy (3)
            2 days international battle - Rydwan Trójstyku zawody ceossowe - broszury inf. (3)
            Dostawa paliwa do samochodów będących w użytkowaniu MZGK w Bogatyni (3)
            Odbudowa zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Waryńskiego oraz rewitalizacja historycznej cz (6)
            Wykonanie inwentaryzacji robót dla 11 obiektów mostowych realizowanych w ramach zadania pn Odbudowa obiektów mostowych z włączen (4)
            Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (3)
        Archiwum zamówień publicznych od 2013-2020.06 (1)
    Postępowania zakupowe w zakresie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (5)

OGŁOSZENIA
    Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi (1)
    Zawiadomienia o sesjach Rady Miejskiej (1)
    Obwieszczenia, ogłoszenia, informacje (203)
        Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni (228)
        Archiwum - obwieszczenia, ogłoszenia, informacje (0)
            2012 (46)
            2011 (23)
            2010 (35)
            2009 (60)
            2008 (16)
            2007 (78)
            2006 (21)
            2013 (27)
    Otwarte konkursy ofert (0)
        Rok 2024 (2)
        Rok 2023 (2)
        Rok 2022 (3)
        Rok 2021 (3)
        Rok 2020 (1)
        Rok 2019 (4)
        Rok 2018 (3)
        Rok 2017 (4)
        Rok 2016 (2)
        Rok 2015 (6)
        Archiwum (0)
            2011 (9)
            2010 (4)
            2009 (15)
            2008 (1)
            2012 (5)
            2013 (6)
    Nieruchomości (0)
        Ogłoszenia o przetargach (7)
        Wyniki przetargów (4)
        Archiwum nowe (1)
            2024 (0)
            2023 (40)
            2022 (23)
            2021 (27)
            2020 (41)
            2019 (23)
            2018 (20)
            2017 (9)
            2016 (22)
            2015 (32)
            2014 (8)
    Informacja dla osób niepełnosprawnych (1)
    Dyżury aptek (1)
    Karta Dużej Rodziny (1)
    Zgromadzenia publiczne (9)
    Nieodpłatna pomoc prawna (2)
    Oferty pracy (53)
    Transgranicznna Koncepcja Publicznego Transportu Zbiorowego na obszarze Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (1)

INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
    Informacje nieudostępnione w BIP (1)
    Udostępnianie informacji publicznej (1)
    Ponowne wykorzystanie informacji publicznej (1)

PRAWO LOKALNE
    Statut Gminy i Miasta (1)
    Projekty Uchwał Rady Miejskiej (437)
        VIII Kadencja (43)
            VIII Kadencja (738)
    Uchwały Rady Miejskiej (0)
        VIII Kadencja (0)
            2019 (145)
            2020 (154)
            2021 (148)
            2022 (140)
            2023 (160)
            2024 (14)
        2018 (103)
            VIII Kadencja (34)
        2017 (160)
        2016 (218)
        2015 (173)
        2014 (0)
            Uchwały podjęte na LXXX sesji Rady Miejskiej (3)
            Uchwały podjęte na LXXXI sesji Rady Miejskiej (18)
            Uchwały podjęte na LXXXII sesji Rady Miejskiej (10)
            Uchwały podjęte na LXXXIII sesji Rady Miejskiej (17)
            Uchwały podjęte na LXXXIV sesji Rady Miejskiej (3)
            Uchwały podjęte na LXXXV sesji Rady Miejskiej (11)
            Uchwały podjęte na LXXXVI sesji Rady Miejskiej (4)
            Uchwały podjęte na LXXXVII sesji Rady Miejskiej (2)
            Uchwały podjęte na LXXXVIII sesji Rady Miejskiej (2)
            Uchwały podjęte na LXXXIX sesji Rady Miejskiej (5)
            Uchwały podjęte na XC sesji Rady Miejskiej (4)
            Uchwały podjęte na XCI sesji Rady Miejskiej z 24.09.2014 (8)
            Uchwały podjęte na XCII sesji Rady Miejskiej z 10.10.2014 (2)
            Uchwały podjęte na XCIII sesji Rady Miejskiej z 16.10.2014 (1)
            Uchwały podjęte na XCIV sesji Rady Miejskiej z 28.10.2014 (17)
            Uchwały podjęte na XCV sesji Rady Miejskiej z 30.10.2014 (2)
            Uchwały podjęte na I sesji Rady Miejskiej (9)
            Uchwały podjęte na II sesji Rady Miejskiej (3)
            Uchwały podjęte na III sesji Rady Miejskiej (13)
            Uchwały podjęte na IV sesji Rady Miejskiej (2)
            Uchwały podjęte na V sesji Rady Miejskiej (4)
        2013 (0)
            Uchwały podjęte na LIV sesji Rady GiM (8)
            Uchwały podjęte na LV sesji Rady GiM (5)
            Uchwały podjęte na LVI sesji Rady GiM (2)
            Uchwały podjęte na LVII sesji Rady Miejskiej w Bogatyni (3)
            Uchwały podjęte na LVIII sesji Rady Miejskiej (18)
            Uchwały podjęte na LIX sesji Rady Miejskiej (1)
            Uchwały podjęte na LX sesji Rady Miejskiej (3)
            Uchwały podjęte na LXI sesji Rady Miejskiej (9)
            Uchwały podjęte na LXII sesji Rady Miejskiej (2)
            Uchwały podjęte na LXIII sesji Rady Miejskiej (2)
            Uchwały podjęte na LXIV sesji Rady Miejskiej (29)
            Uchwały podjęte na LXV sesji Rady Miejskiej (9)
            Uchwały podjęte na LXVI sesji Rady Miejskiej (3)
            Uchwały podjęte na LXVII sesji Rady Miejskiej (1)
            Uchwały podjęte na LXVIII sesji Rady Miejskiej (2)
            Uchwały podjęte na LXIX sesji Rady Miejskiej (4)
            Uchwały podjęte na LXX sesji Rady Miejskiej (1)
            Uchwały podjęte na LXXI sesji Rady Miejskiej (1)
            Uchwały podjęte na LXXII sesji Rady Miejskiej (23)
            Uchwały podjęte na LXXIII sesji Rady Miejskiej (2)
            Uchwały podjęte na LXXIV sesji Rady Miejskiej (7)
            Uchwały podjęte na LXXV sesji Rady Miejskiej (1)
            Uchwały podjęte na LXXVI sesji Rady Miejskiej (8)
            Uchwały podjęte na LXXVII sesji Rady Miejskiej (2)
            Uchwały podjęte na LXXVIII sesji Rady Miejskiej (1)
            Uchwały podjęte na LXXIX sesji Rady Miejskiej (9)
        Archiwum (0)
            2002 (35)
            2003 (69)
            2004 (91)
            2005 (88)
            2006 (77)
                Uchwały podjęte na I sesji Rady GiM (4)
                Uchwały podjęte na II sesji Rady GiM (2)
                Uchwały podjęte na III sesji Rady GiM (8)
                Uchwały podjęte na IV sesji Rady GiM (6)
            2007 (0)
                Uchwały podjęte na V sesji Rady GiM (14)
                Uchwały podjęte na VI sesji Rady GiM (6)
                Uchwały podjęte na VII sesji Rady GiM (6)
                Uchwały podjęte na VIII sesji Rady GiM (3)
                Uchwały podjęte na IX sesji Rady GiM (12)
                Uchwały podjęte na X sesji Rady GiM (2)
                Uchwały podjęte na XI sesji Rady GiM (10)
                Uchwłay podjęte na XII sesji Rady GiM (17)
                Uchwały podjęte na XIII sesji Rady GiM (8)
                Uchwały podjęte na XIV sesji Rady GiM (5)
                Uchwały podjęte na XV sesji Rady GiM (16)
                Uchwały podjęte na XVI sesji Rady GiM (19)
                Uchwały podjęte na XVII sesji Rady GiM (5)
                Uchwały podjęte na XVIII sesji Rady GiM (6)
                Uchwały podjęte na XIX sesji Rady GiM (12)
            2008 (0)
                Uchwały podjęte na XX sesji Rady GiM (5)
                Uchwała podjęta na XXI sesji Rady GiM (1)
                Uchwały podjete na XXII sesji Rady GiM (7)
                Uchwała podjęta na XXIII sesji Rady GiM (1)
                Uchwały podjęte na XXIV sesji Rady GiM (12)
                Uchwała podjęta na XXV sesji Rady GiM (1)
                Uchwały podjęte na XXVI sesji Rady GiM (9)
                Uchwały podjęte na XXVII sesji Rady GiM (7)
                Uchwały podjęte na XXVIII sesji Rady GiM (2)
                Uchwała podjęta na XXIX sesji Rady GiM (1)
                Uchwały podjęte na XXX sesji Rady GiM (13)
                Uchwały podjęte na XXXI sesji Rady GiM (9)
                Uchwały podjęte na XXXII sesji Rady GiM (13)
                Uchwały podjęte na XXXIII sesji Rady GiM (2)
                Uchwały podjęte na XXXIV sesji Rady GiM (8)
                Uchwały podjęte na XXXV sesji Rady GiM (9)
                Uchwały podjęte na XXXVI sesji Rady GiM (4)
            2009 (0)
                Uchwała podjęta na XXXVII sesji Rady GiM (1)
                Uchwała podjęta na XL sesji Rady GiM (1)
                Uchwały podjęte na XLI sesji Rady GiM (8)
                Uchwały podjęte na XLII sesji Rady GiM (2)
                Uchwały podjęte na XLIII sesji Rady GiM (6)
                Uchwały podjęte na XLIV sesji Rady GiM (9)
                Uchwały podjęte na XLV sesji Rady GiM (8)
                Uchwały podjęte na XLVI sesji Rady GiM (14)
                Uchwały podjęte na XLVII sesji Rady GiM (11)
                Uchwała podjęta na XLVIII sesji Rady GiM (1)
                Uchwały podjęte na XLIX sesji rady GiM (5)
                Uchwały podjęte na L/09 sesji Rady GiM (5)
                Uchwały podjęte na LI/09 sesji Rady GiM (4)
                Uchwały podjęte na LII/09 sesji Rady GiM (10)
                Uchwały podjęte na LIII/09 sesji Rady GiM (2)
                Uchwała podjęta na LIV/09 sesji Rady GiM (1)
                Uchwały podjęte na LV/09 sesji Rady GiM (8)
                Uchwała podjęta na LVI/09 sesji Rady GiM (1)
                Uchwała podjęta na LVII sesji Rady GiM (1)
                Uchwały podjęte na LVIII sesji Rady GiM (5)
            2010 (0)
                Uchwała podjęta na LX sesji Rady GiM (1)
                Uchwały podjęte na LXI sesji Rady GiM (3)
                Uchwały podjęte na LXII sesji Rady GiM (8)
                Uchwała podjęta na LXIII sesji Rady GiM (1)
                Uchwała podjęta na LXIV sesji Rady GiM (2)
                Uchwały podjęte na LXVI sesji Rady GiM (24)
                Uchwały podjęte na LXVIII sesji Rady GiM (2)
                Uchwała podjęta na LXIX sesji Rady GiM (1)
                Uchwały podjęte na LXX sesji Rady GiM (11)
                Uchwały podjęte na LXXI sesji Rady GiM (12)
                Uchwały podjęte na LXXII sesji Rady GiM (8)
                Uchwały podjęte na LXXIV sesji Rady GiM (7)
                Uchwała podjęta na LXXV sesji Rady GiM (1)
                Uchwały podjęte na LXXVI sesji Rady GiM (9)
                Uchwały podjęte na LXXIX sesji Rady GiM (12)
                Uchwały podjęte na LXXX sesji Rady GiM (8)
                Uchwały podjęte na LXXXI sesji Rady GiM (8)
                Uchwały podjęte na LXXXII sesji Rady GiM (21)
                Uchwały podjęte na LXXXIII sesji Rady GiM (11)
                Uchwały podjęte na I sesji Rady GiM (5)
                Uchwała podjęta na II sesji Rady GiM (1)
                Uchwały podjęte na III sesji Rady GiM (11)
                Uchwały podjęte na IV sesji Rady GiM (2)
            2011 (0)
                Uchwały podjęte na V sesji Rady GiM (22)
                Uchwały podjęte na VI sesji Rady GiM (3)
                Uchwały podjęte na VII sesji Rady GiM (8)
                Uchwały podjęte na VIIIsesji Rady GiM (11)
                Uchwały podjęte na IX sesji Rady GiM (5)
                Uchwały podjęte na X sesji Rady GiM (13)
                Uchwały podjęte na XI sesji Rady GiM (41)
                Uchwały podjęte na XII sesji Rady GiM (3)
                Uchwały podjęte na XIII sesji Rady GiM (10)
                Uchwały podjęte na XIV sesji Rady GiM (2)
                Uchwały podjęte na XV sesy Rady GiM (21)
                Uchwały podjęte na XVI sesji Rady GiM (3)
                Uchwały podjęte na XVII sesji Rady GiM (2)
                Uchwały podjęte na XVIII sesji Rady GiM (10)
                Uchwała podjęta na XIX sesji Rady GiM (1)
                Uchwały podjęte na XX sesji Rady GiM (24)
                Uchwały podjęte na XXI sesji Rady GiM (6)
                Uchwały podjęte na XXIII sesji Rady GiM (2)
                Uchwały podjęte na XXIV sesji Rady GiM (22)
                Uchwały podjęte na XXV sesji Rady GiM (18)
                Uchwały podjęte na XXVI sesji Rady GiM (18)
                Uchwały podjęte na XXVII sesji Rady GiM (5)
                Uchwały podjęte na XXVIII sesji Rady GiM (1)
                Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady GiM (9)
            2012 (0)
                Uchwały podjęte na XXX sesji Rady GiM (2)
                Uchwały podjęte na XXXI sesji Rady GiM (13)
                Uchwały podjęte na XXXII sesji Rady GiM (5)
                Uchwały podjęte na XXXIII sesji Rady GIM (5)
                Uchwały podjęte na XXXIV sesji Rady GiM (5)
                Uchwały podjęte na XXXV sesji Rady GIM (10)
                Uchwały podjęte na XXXVI sesji Rady GIM (11)
                Uchwały podjęte na XXXVII sesji Rady GiM (3)
                Uchwały podjęte na XXXVIII sesji Rady GiM (10)
                Uchwały podjęte na XL sesji Rady GiM (4)
                Uchwały podjęte na XLI sesji Rady GiM (2)
                Uchwały podjęte na XLII sesji Rady GiM (449)
                Uchwały podjęte na XLIII sesji Rady GiM (15)
                Uchwały podjęte na XLIV sesji Rady GiM (44)
                Nie podjęto uchwał na XLV sesji Rady GiM (0)
                Uchwały podjęte na XLVI sesji Rady GiM (6)
                Uchwały podjęte na XLVII sesji Rady GiM (12)
                Uchwały podjęte na XLVIII sesji Rady GiM (2)
                Uchwały podjęte na XLIX sesji Rady GiM (14)
                Uchwały podjęte na L sesji Rady GiM (10)
                Uchwały podjęte na LI sesji Rady GiM (4)
                Uchwały podjęte na LII sesji Rady GiM (20)
                Uchwały podjęte na LIII sesji Rady GiM (2)
    Rejestr uchwał (0)
        Rejestr uchwał Rady GiM VI kadencji 2010-2014 (1)
        Rejest uchwał VII kadencja 2014-2018 od nr 1 do nr 31 (0)
        Rejestr uchwał VII kadencja 2014-2018 od nr 1 do nr 646 (5)
        Archiwum (0)
            Rejestr uchwał Rady GiM I kadencja 1990 - 1994 (1)
            Rejeste uchwał Rady GiM II kadencja 1994 - 1998 (1)
            Rejeste uchwał Rady GiM III kadencja 1998 - 2002 (1)
            Rejestr uchwał Rady GiM IV kadencji 2002-2006 (1)
            Rejestr uchwał Rady GiM V kadencji 2006-2010 (1)
        Rejestr uchwał VIII kadencji 2018 -2023 (5)
    Zarządzenia Burmistrza (24)
        2024 (40)
        2023 (286)
        2022 (291)
        2021 (219)
        2020 (186)
        2019 (217)
        2018 (109)
        2017 (95)
        2016 (110)
        2015 (116)
        Archiwum (0)
            2005 (122)
            2006 (116)
            2007 (173)
            2008 (151)
            2009 (151)
            2010 (151)
            2011 (170)
            2012 (157)
            2013 (133)
            2014 (108)
    Programy i zamierzenia (0)
        Strategia Rozwoju Miasta i Gmniy Bogatynia (5)
        Plan gospodarki odpadami w gminie Bogatynia (1)
        Program ochrony środowiska w gminie Bogatynia (1)
        Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (1)
        Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (1)
        Gminny program zwalczania narkomanii (1)
        Gminny program współpracy z organizacjami pozarządowymi (0)
            Program współpracy z NGO na 2021 (3)
            Program współpracy z NGO na 2020 (4)
            Program współpracy z NGO na 2019 (6)
            Program współpracy z NGO na 2018 (3)
            Program współpracy z NGO na 2017 (3)
                Konsultacje projektu uchwały ws. przyjęcia "Programu współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017" (4)
                Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z NGO za 2017 rok (2)
            Program współpracy z NGO na 2016 (1)
                Konsultacje projektu uchwały ws. przyjęcia "Programu współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016" (6)
                Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z NGO za 2016 rok (2)
            Program współpracy z NGO na 2015 (2)
            Program współpracy z NGO na 2012-2014 (4)
        Wieloletnia Prognoza Finansowa (3)
    Podatki i opłaty (3)
        Zwrot opłaty skarbowej (1)
        Podatek od gruntów (0)
        Podatek od nieruchomości (3)
        Podatek od środków transportowych (3)
        Opłaty (0)
            Urząd Stanu Cywilnego (1)
            Wydział Spraw Obywatelskich (1)
            Wydział Gospodarki Gruntami i Handlu (1)
            Wydział Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennegpo (1)
            Wydział Realizacji Inwestycji (1)
        Archiwum (1)
            2012 (1)
            2013 (3)
        Opłata prolongacyjna (1)
    Pomoc publiczna (0)
        Archiwum (1)
    Głosowania z sesji VIII Kadencja (0)
        Głosowania z sesji (0)
            Głosowania z sesji I/18 (7)
            Głosowania z sesji II/18 (5)
            Głosowania z sesji III/18 (3)
            Głosowania z sesji IV/18 (12)
            Głosowanie z sesji V/18 (4)
            Głosowanie z sesji VI/19 (3)
            Głosowanie z sesji VII/19 (4)
            Głosowanie z sesji VIII/19 (25)
            Głosowanie z sesji IX/19 (6)
            Głosowanie z sesji X/19 (6)
            Głosowanie z sesji XI/19 (2)
            Głosowanie z sesji XII/19 (6)
            Głosowanie z sesji XIII/19 (1)
            Głosowanie z sesji XIV/19 (16)
            Głosowanie z sesji XV/19 (3)
            Głosowanie z sesji XVI/19 (2)
            Głosowanie z sesji XVII/19 (3)
            Głosowanie z sesji XIX/19 (7)
            Głosowanie z sesji XX/19 (16)
            Głosowanie z sesji XXI/19 (4)
            Głosowania z sesji XXII/19 (11)
            Głosowanie z sesji XXIII/19 (4)
            Głosowanie z sesji XXIV/19 (4)
            Głosowanie z sesji XXV/19 (2)
            Głosowanie z sesji XXVI/19 (12)
            Głosowanie z sesji XXVII/19 (1)
            Głosowanie z sesji XXVIII/19 (2)
            Głosowanie z sesji XXIX/19 (6)
            Głosowanie z sesji XXX/19 (3)
            Głosowanie z sesji XXXI/19 (3)
            Głosowanie z sesji XXXII/20 (19)
            Głosowanie z sesji XXXIV/20 (11)
            Głosowanie z sesji XXXV/20 (0)
            Głosowanie z sesji XXXVI/20 (3)
            Głosowanie z sesji XXXVII/20 (1)
            Głosowanie z sesji XXXVIII/20 (2)
            Głosowanie z sesji XXXIX/20 (27)
            Głosowanie z sesji XL/20 (8)
            Głosowanie z sesji XLI/20 (8)
            Głosowanie z sesji XLII/20 (10)
            Głosowanie z sesji XLIII/20 (19)
            Głosowanie z sesji XLIV/20 (3)
            Głosowanie z sesji XLV/20 (7)
            Głosowanie z sesji XLVI/20 (2)
            Głosowanie z sesji XLVII/20 (3)
            Głosowanie z sesji XLVIII/20 (6)
            Głosowania z sesji XLIX/20 (18)
            Głosowanie z sesji L/20 (11)
            Głosowanie z sesji LI/21 (20)
            Głosowanie z sesji LII/21 (2)
            Głosowanie z sesji LIII/21 (11)
            Głosowanie z sesji LIV/21 (4)
            Głosowanie z sesji LV/21 (5)
            Głosowanie z sesji LVI/21 (8)
            Głosowanie z sesji LVII/21 (2)
            Głosowanie z sesji LIX/21 (1)
            Głosowanie z sesji LX/21 (16)
            Głosowanie z sesji LXI/21 (1)
            Głosowanie z sesji LXIII/21 (5)
            Głosowanie z sesji LXIV/21 (3)
            Głosowanie z sesji LXV/21 (3)
            Głosowanie z sesji LXVI/21 (2)
            Głosowanie z sesji LXVII/21 (9)
            Głosowanie z sesji LXVIII/21 (0)
            Głosowanie z sesji LXIX/21 (3)
            Głosowanie z sesji LXX/21 (12)
            Głosowanie z sesji LXXI/21 (2)
            Głosowanie z sesji LXXII/21 (4)
            Głosowanie z sesji LXXIII/21 (18)
            Głosowanie z sesji LXXIV/21 (2)
            Głosowanie z sesji LXXV/21 (9)
            Głosowanie z sesji LXXVI/21 (4)
            Głosowanie z sesji LXXVII/22 (2)
            Głosowanie z sesji LXXVIII/22 (9)
            Głosowanie z sesji LXXIX/22 (1)
            Głosowanie z sesji LXXX/22 (10)
            Głosowania z sesji LXXXI/22 (11)
            Głosowanie z sesji LXXXII/22 (11)
            Głosowanie z sesji LXXXIII/22 (14)
            Głosowanie z sesji LXXXIV/22 (2)
            Głosowanie z sesji LXXXV/22 (8)
            Głosowanie z sesji LXXXVI/22 (3)
            Głosowanie z sesji LXXXVII/22 (1)
            Głosowanie z seji LXXXVIII/22 (1)
            Głosowanie z sesji LXXXIX/22 (8)
            Głosowanie z sesji XC/22 (7)
            Głosowanie z sesji XCII/22 (9)
            Głosowanie z sesji XCIII/22 (6)
            Głosowanie z sesji XCIV/22 (10)
            Głosowanie z sesji XCV/22 (2)
            Głosowanie z sesji XCVI/22 (10)
            Głosowanie z sesji XCVII/22 (9)
            Głosowanie z sesji XCVIII/22 (2)
            Głosowanie z sesji XCIX/22 (6)
            Głosowanie z sesji C/23 (3)
            Głosowanie z sesji CI/23 (7)
            Głosowanie z sesji CII/23 (2)
            Głosowanie z sesji CIII/23 (12)
            Głosowanie z sesji CIV/23 (16)
            Głosowanie z sesji CV/23 (8)
            Głosowanie z sesji CVI/23 (1)
            Głosowanie z sesji CVII/23 (14)
            Głosowanie z sesji CIX/23 (18)
            Głosowanie z sesji CX/23 (3)
            Głosowanie z sesji CXII/23 (4)
            Głosowanie z sesji CXIV/23 (8)
            Głosowanie z sesji CXV/23 (17)
            Głosowanie z sesji CXVI/23 (4)
            Głosowanie z sesji CXVII/23 (13)
            Głosowanie z sesji CXVIII/23 (1)
            Głosowanie z sesji CXX/23 (11)
            Głosowanie z sesji CXXI/23 (3)
            Głosowania z sesji CXXII/23 (6)
            Głosowanie z sesji CXXIII/23 (10)
            Głosowanie z sesji CXXIV/24 (2)
            Głosowanie z sesji CXXV/24 (12)
    Nadzór właścicielski (1)
    Wyroki / Postanowienia (5)

PRAWO POWSZECHNE
    Elektroniczny Dziennik Urzędowy (0)
        Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego (1)
        Monitor Polski (1)
        Dziennik Ustaw (1)

KONTROLE
    Kontrole zewnętrzne (9)
    Kontrole wewnętrzne (11)
        Kontrola Zarządcza (11)
    Kontrole jednostek podległych (3)

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
    Formularze oświadczenia majątkowego z załącznikami (1)
    Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy (0)
        2013 (0)
        2014 (0)
        2015 (0)
        2016 (7)
        2017 (6)
        2018 (10)
        2019 (9)
        2020 (14)
        2021 (7)
        2022 (7)
        2023 (7)
    Radni Rady Miejskiej (0)
        2014 (0)
            Oświadczenia złożone na dwa miesiące przed końcem kadencji (0)
            VII kadencja- złożone w 30 dni od dnia ślubowania (0)
        2015 (0)
        2016 (22)
        2017 (21)
        2018 (21)
            Oświadczenia złożone na dwa miesiące przed końcem kadencji (21)
        2019 (0)
            Oświadczenia złożone w teminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (21)
            oświadczenia majątkowe złożone za 2018 rok (21)
        2020 (22)
        2021 (22)
        2022 (21)
        2023 (21)
    Kierownicy jednostek organizacyjnych (0)
        2013 (0)
        2014 (0)
        2015 (0)
        2016 (32)
        2017 (30)
        2018 (32)
        2019 (47)
        2020 (29)
        2021 (33)
        2022 (44)
        2023 (40)

WYBORY i REFERENDA
    Wybory Samorządowe 2024 (19)
    Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023 (19)
    Referendum ogólnokrajowe 2023 (1)
    Wybory przedterminowe 2020/2021 (48)
    Referendum Gminne 2020 (22)
    Wybory prezydenckie 2020 (44)
    Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 (24)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (23)
    Wybory Samorządowe 2018 (43)
    Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2016 (20)
    Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 (17)
    Referendum Ogólnokrajowe 2015 (11)
    Wybory Prezydenckie 2015 (21)
    Wybory Samorządowe 2014 (32)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 (14)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 (2)
    Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 (12)
    Wybory Samorządowe 2010 (6)

NARODOWY SPIS POWSZECHNY
    Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (4)

POWSZECHNY SPIS ROLNY
    Spis Rolny 2020 (5)

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
    Biuletyn Informacji Publicznej Jednostek Organizacyjnych Gminy Bogatynia (1)

MONITORING MIESJKI
    Monitoring miejski (1)

ARCHIWUM
    ORGANA WŁADZY (0)
        Burmistrz Miasta i Gminy (0)
            Kadencja I 1990-1994 (1)
            Kadencja II 1994-1998 (1)
            Kadencja III 1998-2002 (1)
            Kadencja IV 2002-2006 (1)
            Kadencja V 2006-2010 (1)
        Rada Gminy i Miasta (0)
            Kadencja I 1990-1994 (1)
            Kadencja II 1994-1998 (1)
            Kadencja III 1998-2002 (1)
            Kadencja IV 2002-2006 (1)
                Rada Gminy i Miasta IV kadencji (4)
                    ARCHIWUM IV KADENCJI (0)
                    Radni IV kadencji (2002-2006) (2)
            Kadencja V 2006-2010 (1)
                Rada Gminy i Miasta V kadencji (0)
                    Rada Gminy i Miasta (0)
                    Protokoły z posiedzeń Rady Gminy i Miasta V kadencji (3)
    URZĄD MIASTA I GMINY (0)
        Kierownictwo urzędu (6)
    System Zarządzania Jakością (0)
        Archiwum (1)
        Archiwum 2013 r. (0)
            Księga jakości (1)
            Polityka jakości (1)
            Certyfikaty (1)
            Audit nadzoru 2012 (1)
                Raport z auditu (1)

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI - FILIA W BOGATYNI
    Kontakt (1)
    Kompetencje (1)

REDAKCJA BIULETYNU
    Redakcja (1)

PROPOZYCJE ZMIAN I ULEPSZEŃ STRONY
    Propozycje zmian i ulepszeń strony (1)

RODO
    Inspektor Ochrony Danych Osobowych - IODO (1)
    Ogólna klauzula informacyjna. (1)
    Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni (1)

Koordynator ds. dostępności
    Informacje kontaktowe (1)
    Zarządzenie (2)
    Deklaracja dostępności (1)
    Raport (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij