ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 994/ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 05 października 2018r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

Proponowany porządek obrad
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Podjęcie uchwał:
2.1w sprawie zmiany uchwały nr LX/504/17 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 18 lipca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów w mieście i gminie Bogatynia /projekt nr 97.2018/
2.2w sprawie nadania nazwy ulicy /projekt nr 95.2018/
2.3w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów w mieście i gminie Bogatynia – obszar 1 /projekt nr 98.2018/
2.4w sprawie podziału środków z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu miasta i gminy Bogatynia /projekt nr 96.2018/
3.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bogatyni

Krzysztof Peremicki