ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 994/ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu  27 grudnia 2018r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie:
2.1. wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2018 rok /projekt nr 31.2018/
3.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Dorota Bojakowska