ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 994/ zwołuję sesję Rady Miejskiej  w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu  15 stycznia 2019r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.


Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacje i komunikaty przewodniczącej.
4. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
5. Informacja o stanie inwestycji pn. „Budowa otwartego kąpieliska w Bogatyni”.
6. Informacja z prowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną.
7. Podjęcie uchwał:
7.1. w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków dla 1 grupy taryfowej stanowiącej gospodarstwa domowe na terenie miasta i gminy Bogatynia /projekt nr 35.2019/
7.2. w sprawie zmiany uchwały ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia /projekt nr 34.2018/
8. Sprawy różne, wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Dorota Bojakowska