ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu  28 stycznia 2019r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:
1.     Otwarcie sesji
2.     Podjęcie uchwał:
2.1   w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata         
        2019– 2028 /projekt nr 23.2018/
2.1.1  przedstawienie projektu uchwały
2.1.2  przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały
2.1.3  przedstawienie opinii komisji stałych
2.1.4  głosowanie projektu uchwały
2.2.    w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2019 rok /projekt nr 24.2018/
2.2.1  przedstawienie projektu uchwał
2.2.2  przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oprojekcie budżetu na 2019  rok  
2.2.3  przedstawienie opinii komisji stałych
2.2.4  dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
2.2.5  głosowanie projektu uchwały
3.       Zamknięcie obrad.