ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 506/ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu  26 czerwca 2019r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Bogatynia za 2018 rok.
3.1 Debata:
- wystąpienia mieszkańców
- indywidualne wystąpienia radnych
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia wotum zaufania /projekt nr 106.2019/
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2018r.
5.1 omówienie sprawozdań przez Skarbnika Gminy,
5.2 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2018r.
5.3 przedstawienie opinii komisji problemowych
5.4 przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia
5.5 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia
5.6 dyskusja
6Podjęcie uchwał:
6.1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy  i Miasta Bogatynia za 2018 rok /projekt nr  107.2019
6.2 w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok /projekt nr  108.2019/
7.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Dorota Bojakowska