Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 30 października 2019r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

 

Proponowany porządek obrad

1.      Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.

2.      Podjęcie uchwał w sprawie:

2.1.  zmian budżetu gminy na 2019 rok /projekt nr 154.2019/

2.2.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2028 /projekt nr 158.2019/

2.3.  określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogatynia /projekt nr 156.2019/

2.4.  zmiany uchwały nr XXI/130/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z 30.09.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko  Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni /projekt nr 157.2019/

3.      Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Dorota Bojakowska