ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 24 lutego 2020 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Informacja burmistrza w sprawie przyczyn oraz trybu złożenia wniosku o upadłość Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Sp. z o.o. w Bogatyni
3. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą GZMK Sp. z o.o. w Bogatyni działań podjętych przez członków RN celem przeciwdziałania likwidacji spółki.
4. Informacja Zarządu GZMK Sp. z o.o. w Bogatyni z działań podjętych przez zarząd spółki w celu ograniczenia zagrożeń dotyczących utraty płynności finansowej spółki i jej upadłości.
5. Pytania i dyskusja.
6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bogatyni

Artur Oliasz