ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713/ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu  7 maja 2020 r. o godz. 15:00 w sali widowiskowej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.

Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/6/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej /projekt nr 254.2020/
3. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Jakub Biniasz