ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713/ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu  11 maja 2020 r. o godz. 10:00 w sali widowiskowej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.


Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwał:
2.1  w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok /projekt nr 259.2020/ 
2.2 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata  2020 – 2028 /projekt nr 260.2020/
3. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Artur Oliasz