ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713/ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 19 czerwca 2020r. o godz. 9:00 w sali widowiskowej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.

Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. List otwarty Bogatyńskiego Samorządu.
4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla Miasta i Gminy Bogatynia za 2019 rok.
5. Podjęcie uchwał:
5.1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów w mieście Bogatynia /projekt nr 265.2020/
5.2. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Bogatynia na 2020-2022” /projekt nr 243.2020/
5.3. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Miasta i Gminy Bogatynia na 2020r.” /projekt nr 242.2020/
5.4. w sprawie zmiany uchwały Nr I/10/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 21 listopada 2018 r., zmienionej uchwałą Nr XIX/109/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 11 lipca 2019 r., zmienionej uchwałą Nr XXXII/182/20 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania stałej Komisji ds. Zdrowia, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania /projekt nr 266.2020/
5.5. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Powiatu Zgorzeleckiego na rzecz Gminy Bogatynia /projekt nr 268.2020/
5.6. w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019” /projekt nr 269.2020/
5.7. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/130/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 września 2019 roku w sprawie uzupełnienia składu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni /projekt nr 270.2020/ 
6. Przygotowanie i realizacja inwestycji w 2020 roku.
7. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.
8. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
9. Sprawy różne, wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bogatyni
Artur Oliasz